عوامل مؤثر بر صادرات پسته، زعفران، خرما در سبد کالاهای صادرات غیرنفتی ایران (1370- 1380)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     مهمترین مشخصه اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. بنابراین هرگونه نوسان در قیمت نفت موجب کسری تراز پرداخت های کشور خواهد شد. به همین دلیل، باید صادرات غیرنفتی تشویق شود. به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت، می ‌ توان روی کالاهای کشاورزی تمرکز کرد؛ ز یرا این کالاها منبع مهمی برای تأمین ارز خارجی مورد نیاز کشورند.   در این تحقیق وضعیت صادرات محصولات کشاورزی ایران با انتخاب و مطالعه سه کالای مهم (زعفران، پسته و خرما) از کالاهای صادرات غیرنفتی ایران در دهه گذشته موردبررسی می ‌ شود. به منظور براورد تابع عرضه صادرات این کالاها ، مدل باند و روش تلفیقی سری زمانی و مقطعی در دوره زمانی 1370-1380 به کار گرفته شده است.   نتایج بررسیها نشان می ‎ دهد که سیاستهای قیمتی بر درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی اثر مثبتی نداشته است. بنابراین باید سیاستهایی برگزید که موجب تشویق و افزایش تولید و عرضه کالاهای کشاورزی و تنوع بخشی آنها شود.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effective factors in exporting Pistachio, Saffron and Dates in Iran\'s non-oil export commodities basket 1991-2001

چکیده [English]

      The most important characteristics of Iranian economy are its dependence to the oil revenue. Therefore, fluctuations in oil prices can result in deficit in balance of payments. That is why non-oil exports must be promoted. In compliance with the promotion of non-oil exports and exclusion of an oil-dependent economy, agricultural goods stand out as appropriate commodities for export because they constitute a significant source of foreign currency for the country.  In this research, the state of the agricultural export of Iran has been discussed, and then three important goods, saffron, pistachios and dates was examined in non-oil Iran commodity export over the past decades. To estimate the export supply function of above mentioned goods, Bond model and time-series approach were used in the period of 1991-2001.  In this regard, the results show that price policies do not have positive effects on non-oil export revenue. Therefore, there should be alternative policies to increase the supply and diversification of agricultural goods.