تصمیم گیری زراعی تحت شرایط مخاطره مطالعه موردی شهرستان ارسنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  مطالعات نسبتاً زیادی به تحلیل تصمیمات کشاورزان با در نظر گرفتن ت أ ثیر ریسک پرداخته ‌ اند . در این مطالعات از روشهای مختلف ی شامل موتاد ، موتاد ـ هدف ، برنامه ‌ ریزی درجه 2 ، ریسک ب ه صورت محدودیت در مدل ، مدل فوکاس ـ لاس و . . . استفاده گردی ده است . در این تحقیق مدل موتاد - پیشرفته و موتاد- هدف به کار گرفته شده است . باید گفت مدل موتاد پیشرفته با وارد کردن هزینه ریسک ب ه صورت تابعی از طول دوره مورد مطالعه ، ب یش تر با واقعیات جامعه کشاورزی ایران سا زگ اری دارد .   داده ‌ های این تحقیق مربوط به بخش کشاورزی و دوره مورد مطالعه 6 سال ، از سال 1378 تا 1383 و منطقه مورد بررسی شهرستان ارسنجان می باشد . نتایج نشان می ‌ دهد که با تغییر پارامتر ضریب ریسک ، ضمن ثابت ماندن سود ناخالص و ریسک در آمدی ، ترکیب کشت تغییر می کند. در این باره ذرت و گوجه فرنگی بیش از همه از تغییر ضریب ریسک مت أ ثر می شوند . همچنین مدل موتاد - پیشرفته نسبت به مدل موتاد- هدف الگوهای زراعی باریسک کمتر ارائه می دهد .    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farming decision making under risk conditions A case study of Arsanjan Township

چکیده [English]

   Massive amount of studies have been done to analyze farmers decisions considering the effect of risk. In these studies, different methods such as MOTAD, Target- MOTAD, - Separable linear programming, Mean variance, focus - loss, etc. have been used .In this research advanced-MOTAD and target-MOTAD have been used. The advanced-MOTAD model, in which the risk cost has been initiated as a time period function, is more suitable to Iran agricultural section. The used data are related to Arsanjan agricultural district from 1999 to 2004. The results state that as the risk coefficient parameter alters, the planting combination, while the gross profit and risk are invariable, alters too, corns and tomatoes are the products most affected by the change of the coefficient. The advanced MOTAD-Model provided farming pattern with less risk than target MOTAD model.