برنامه‌ریزی کسری، ابزاری برای اندازه‌گیری شاخصهای کم ِّی پایداری در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  در این مقاله ساختاری برای کمی‌کردن و تشخیص قیود مربوط به پایداری در نظامهای کشاورزی نشان داده شده است. برای یک نظام پویا،‌تصادفی و هدفمند، پایداری را به صورت توانایی برای ادامه آینده تعریف می‌کنند. امروزه نکته مهم در پایداری این است که چگونه می‌توان از پایداری به عنوان یک معیار عملیاتی در مدیریت نظامهای کشاورزی استفاده کرد. در این باره برنامه‌ریزی کسری ابزاری است برای مطالعه پایداری این نظامها . این روش بر پایه تکنیکهای یک هدفی و چندهدفی پایه‌ریزی شده است. مقاله‌کنونی روشی برای حل مسائل برنامه ‌ ریزی کسری خطی چندهدفی ارائه داده و سپس این روش را به صورت موردی برای استان کرمان فرمولبندی و حل کرده است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantification of sustainability using fractional programming in agricultural sector

چکیده [English]

  In the last two decades there has been an increasing interest in the concept of agricultural sustainability. Philosophical, theoretical and practical aspects, primarily environmental concerns, have been extensively developed in agronomic and economic forums. The important concern now is how to use sustainability as an operational criterion in the management of agricultural system. This paper presents a new modeling framework which uses quantified sustainability criteria in an optimization model. Fractional programming is presented as a tool for studying the sustainability of agricultural system. The essentials of the technique in both the single and the multi- objective cases are outlined.