تعدیل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  مقاله حاضر نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت را در بازار گوشت قرمز ایران بررسی می‌کند. در این مقاله از روش همگرایی آستانه‌ای و داده‌های سری زمانی فصلی قیمت گوشت قرمز در سطح کشور و برای دوره 1373-1381 استفاده شده است. همچنین با به کارگیری مدلهای تصحیح خطای نامتقارن، تعدیلات کوتاهمدت این بازار تجزیه و تحلیل گردیده است.   یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که انتقال قیمت بین سطوح تولیدکننده (مزرعه) و خرده‌فروشی گوشت نامتقارن است و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت تولیدکننده، که منجر به کاهش حاشیه بازاریابی بازار گوشت قرمز می‌گردد، نسبت به کاهش قیمتهای تولیدکننده (مزرعه)، که موجب افزایش حاشیه بازاریابی در بازار گوشت قرمز ایران می‌شود، خیلی سریعتر به قیمتهای خرده‌فروشی منتقل می‌گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric adjustment and price transmission in the Iran’s meat market