عوامل مؤثر بر کارایی فنی گندمکاران استان قم (استفاده از مدل ترکیبی مرزی‌تصادفی و تحلیل مسیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  این مقاله روشی را برای براورد سطوح کارایی فنی واحدهای تولید گندم با استفاده از روش مرزی تصادفی تولید و آزمون عوامل مدیریتی مؤثر بر این کارایی، نشان می‎دهد. داده‌های مورد نیاز تحقیق از اطلاعات مقطع عرضی سال 1383 و برای 149 واحد زراعی در استان قم به دست‌آمد. نتایج نشان‌داد که متغیرهایی مانند سواد زارع، عضویت یا عدم عضویت در تعاونی و شرکت یا عدم شرکت در دوره‌های آموزشی غیررسمی اثر معنیداری در توضیح سطوح کارایی‏فنی واحدها دارد.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The factors affecting technical efficiency of wheat production in Qom province using stochastic frontier and path analysis integrated models