عوامل مؤثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونیهای آب‌بران (استفاده از رگرسیون فازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  تعاونی آب بران سازمانی است برای مدیریت و استفاده بهینه از آب، با تأکید بر مشارکت کلیه گروههای ذینفع. هدف کلی این پژوهش، بررسی دلایل عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونیهای آب ‌ بران در منطقه جرقویه استان اصفهان است. این عوامل در قالب پنج شاخص آگاهی، مشارکت، مشوقهای اقتصادی، مشوقهای اجتماعی و ارتباط دو سویه سازمانها با کشاورزان، به وسیله رگرسیون فازی و با اعداد فازی مثلثی متقارن و نامتقارن بررسی شده است. ضرایب تخمین زده شده نشان می‌دهد که مشوقهای اقتصادی نه تنها برای گروههای ذینفع تبیین نشده، بلکه اقدامات عملی نیز در این خصوص برای آنها صورت نگرفته است. تأثیر سایر شاخصها نیز در شکلگیری تعاونیها در سطح «بسیارکم» ارزیابی ‌شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The affecting factors on unsuccess formation of water users cooperatives Using fuzzy regression