تأثیر تعمیم یک نام تجاری به محصولات جدید در صنایع غذایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  انتخاب یک نام تجاری مناسب برای محصول جدید می تواند د رموفقیت این محصول و ب ه دست آوردن سهم بیشتر بازار تأثیر بگذارد . راهبرد " تعمیم نام تجاری " به مفهوم استفاده از یک نام تجاری شناخته شده برای معرفی طبقات جدیدی از محصول است و استفاده از آن تحت شرایط خاصی می تواند موجب موفقیت محصول جدید شود. لذا این تحقیق تأثیر سه دسته از متغیرهای تعدیل ‌ کننده از جمله ویژگی بازار، ویژگی محصول مورد تعمیم و خصوصیات نام تجاری را د ر رابطه اتخاذ ر ا هب ر د تعمیم نام تجاری و سهم بازار محصول جدید در صنایع غذایی شهر تهران مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که تعمیم نام تجاری موجب افزایش سهم بازار محصولات جدید در صنایع غذایی شهر تهران ن شده است .      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of using brand extension strategy A case of Tehran food industry