عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش‌آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  تحولات صورت گرفته در بخش کشاورزی، افزایش نرخ بیکاری در این بخش و نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی از عوامل بسیارمهمی هستند که لزوم توجه به توسعه‌کارآفرینی در بخش کشاورزی ایران را روز به روز بیشتر می‌کنند. در این راستا نقش آموزش‌عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی و دانش آموختگان آن بسیارمهم و تعیین کننده است. به‌منظور بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد کارآفرینانه دانش آموختگان این بخش از آموزش عالی، تعداد 72 کسب‌وکار، که شمار اعضای تیم اصلی آنها 103 نفر بود، از 8 استان کشور انتخاب و به روش پیمایشی مطالعه شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss و با به کارگیری آماره‌های توصیفی، رگرسیون گام‌به‌گام و تحلیل مسیر انجام گرفته است.   نتایج نشان داد که:1)گرایشهای کارآفرینانه کسب‌وکار، تمایلات کارآفرینانه اعضای اصلی کسب‌وکار، پویایی محیط و رقابتی بودن بازار تأثیر مثبت و معنیداری در عملکرد کارآفرینانه کسب‌وکار دارند؛ 2)از دیدگاه پاسخگویان، محیط پیرامون کسب‌وکار حامی‌ رفتار کارآفرینانه نبوده بلکه مانع رشد و توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی به حساب آمده‌است و 3)درحالی‌که آموزش نقش مثبت و معنیداری بر عملکرد کارآفرینانه دارد. پاسخگویان اظهار داشتند که آموزش عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی تنها در کسب مهارتهای تخصصی تأثیر داشته و نقش چندانی در کسب سایر مهارتهای مورد نیاز(مهارتهای کسب‌وکار و مهارتهای کارآفرینانه) کارآفرینان دانش‌آموخته‌آموزش عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران نداشته است. نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده برنامه‌ریزان و سیاستگذاران آموزش عالی کشاورزی و منابع‌طبیعی، سازمانهای دست‌اندرکار توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی، و نیز افراد علاقه‌مند به فعالیت کارآفرینانه در بخش کشاورزی ایران قرار گیرد.          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting entrepreneurial performance of the graduates of Iranian higher agricultural education system