بررسی اثر قیمت تضمینی بر اجزای هزینه حمایتی دولت در ادغام بازارهای عمده فروشی و سر مزرعه گندم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  امروزه برای تجزیه و تحلیل اثر قیمت تضمینی گندم بر قیمت محصول، الگوی کشت، فرسایش و کیفیت خاک و سرمایه‌گذاری در امر حفاظت از خاک و نیز تقاضا و قیمت نهاده‌های کشاورزی توجه خاصی مبذول می‌‌شود. در این مقاله اثر قیمت تضمینی گندم بر تغییر در مازاد خالص مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ناکارایی رفاهی در تولید و مصرف بررسی شده است. در مدل عرضه و تقاضای طراحی شده، منحنی عرضه بازار عمده فروشی را با بازار سر مزرعه ادغام می‌‌کند، ولی منحنی تقاضای عمده فروشی به اندازه هزینه‌های انتقال تغییر مکان می‌‌دهد و به موازات خود منحنی تقاضای سر مزرعه را به‌وجود می‌‌آورد.   در این تحقیق برای دوره زمانی 1370 تا 1379 منحنیهای عرضه و تقاضای گندم با به کارگیری روش شبیه‌سازی براورد شده و سپس قیمت تعادلی تعیین گردیده و سرانجام نسبت قیمت تضمینی گندم به قیمت تعادلی، به‌عنوان پارامتر کلیدی، محاسبه شده است.   این پارامتر در محاسبه عناصر تشکیل دهنده مازاد خالص اجتماعی و اجزای هزینه‌های ناکارایی رفاهی در تولید و مصرف سهم قابل توجهی دارد.   نتایج این مقاله نشان می دهد که قیمت تضمینی گندم منفعت اضافی مصرف‌کنندگان را نسبت به تولیدکنندگان می‌افزاید و از بار هزینه تحمیلی بر دوش جامعه می‌ کاهد. بنابراین، پیشنهاد می‌‌شود در محاسبه رابطه قیمت تضمینی گندم و تعیین سهم اجزای آن و نیز تعدیل و تصحیح آن با شرایط اقتصادی بازنگری کلی شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To evaluate the impacts of variable support price on the components of government welfare costs in the markets for wholesale and on farm production for wheat

چکیده [English]

    This paper develops a theoretical model and that its results are applied to analyze the welfare effects of variable price support (VPS) schedule for wheat output in both retail farm market and the wholesale market in the framework of partial equilibrium. It turns out that the farm price support program leads to lower its inefficiency impacts on social welfare because net consumer surplus becomes higher as compared with net producer surplus in the wholesale market. However, producers are benefited net surpluses more than the consumers in the retail farm market.