بررسی عوامل اثر گذار بر کارایی فنی تولید گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  گندم غذای اصلی مردم ایران و همواره محصولی مهم بوده که جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زندگی مردم را تحت تأثیر خود داشته‌است. از این رو تولید گندم و خودکفایی آن یکی از مهمترین اهداف دولت بوده‌است. تلاش دولتهای مختلف در زمینه اصلاح بازار گندم معمولاً ناکارا و هزینه بر بوده و باعث کاهش سطح رفاه شده‌است، بنابراین اصلاح نظام تولید گندم به منظور دستیابی به خودکفایی الزامی‌است.   هدف این مطالعه تخمین کارایی فنی تعدادی از مزارع گندم در شهرستان شهرکرد از طریق تخمین تابع تولید مرزی تصادفی است. اطلاعات لازم از 29 مزرعه و در طول سالهای 1377-1383به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به دست آمد. این مطالعه در دو بخش انجام گرفت؛ در بخش اول تابع تولید ترانسلوگ با مشاهدات ترکیبی ( panel data ) تخمین زده شد و در محاسبه کارایی فنی مزارع به کار رفت. در بخش دوم عوامل اثر گذار بر کارایی فنی به کمک مجموعه‌ای از متغیرهای موهومی ارزیابی گردید. این متغیرها شامل کاربرد آبیاری تحت فشار، فعالیتهای آموزشی و ترویجی و اندازه مزارع می‌باشند.   نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تمامی این متغیرها دارای اثر مثبت و معنیدار بر کارایی فنی مزارع بوده‌اند. همچنین افزایش کارایی فنی تولید می‌تواند به عنوان هدف دولت در تولید گندم به منظور افزایش تولید و عرضه گندم و سرانجام خودکفایی این محصول در نظر گرفته‌شود.         

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating technical efficiency factors of wheat production

چکیده [English]

  Wheat is the major food in Iran and usually considers as strategic product affecting social, economical and political affairs. Particularly, its self-sufficiency has been always an important issue for Iranian government. The government intervention on wheat market has not been efficient, and causes to reduce welfare . Thus, study of production conditions is useful to achieve this purpose. The objective of this study was to estimate the technical efficiency of wheat farms in south west of Iran by estimating stochastic frontier production function. This study was consisted of two steps. In the first step, a translog production function was estimated then the technical efficiency of each farm was calculated. In the second step, technical efficiencies were regressed on set of managerial dummy variables to evaluate the influence of each variable on the level of technical efficiency. These variables were consisted of trickle irrigation system, extension activity (education and experience) and farm size. The results indicated that all these variables had positive effect on the technical efficiency level with statistically significance. The results were also indicated that technical efficiency improvement may consider as government intervention in wheat production in order to extend wheat supply and increase social welfare.