طراحی نظام دوسویه دانش و اطلاعات کشاورزی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای تولیدی

نویسندگان

چکیده

    نهادینه شدن مشارکت مبحثی است که در چند دهه اخیر به شکلهای مختلف در محافل و مجامع علمی ـ ترویجی مطرح بوده، اما در کشور ما آن گونه که شایسته آن است بدان توجه نشده است. از سویی زمینه‌های بسیار متعدد و متنوعی در بخش کشاورزی و در جوامع روستایی وجود دارد که با شناسایی و به کارگیری آنها می‌توان تحولات عظیمی در عرصه ترویج کشاورزی به وجود آورد.   براین اساس هدف کلی تحقیق حاضر طراحی یک مدل ترویجی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای تولیدی و صنفی است. روش به کاررفته در این تحقیق، روش ترکیبی یا توأمان است. در این روش با به کارگیری دو رهیافت کیفی و کمی می‌توان به سئوالات تحقیق پاسخ گفت و به هدفهای آن دست یافت. در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی توصیفی پس از استقرار محقق در منطقه مورد مطالعه به مدت شش ماه تعداد 21 نمونه روستایی و برخی مسئولان محلی به طور هدفمند با استفاده از روش نمونه‌گیری «گلوله برفی» انتخاب شدند. این تحقیق در فاز کمّی از نوع پیمایشی همبستگی بوده که در رهگذر دستیابی به هدف کلی مورد نظر، یعنی طراحی مدل ترویجی برای نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای تولیدی، با استفاده از ابزار پرسشنامه و نمونه گیری طبقه ای تصادفی و انتخاب 138 پاسخگو، به آزمون فرضیه‌های مختلف و بررسی ابعاد گوناگون جامعه مورد مطالعه در ارتباط با هدف کلی پرداخته است.   از تلفیق یافته های تحقیق در دو بخش کمی و کیفی، مدل دوسویه دانش و اطلاعات به منظور نهادینه کردن مشارکت در تشکلهای تولیدی به دست آمد. این مدل ابعاد متعددی دارد و از آن می توان در فرایند ایجاد دگرگونی در نظامهای بهره برداری استفاده کرد.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing bilateral agricultural knowledge and information system in farmer’s organizations

چکیده [English]

 Institutionalization of participation is a topic which was under consideration in various ways in scientific – extensional communities in the last decades, but it has not been given much value in our country .  The goal of this study is to develop an extensional model to institutionalize farmers participation in farmers organizations . The method used in this study is a mixed methodology, using qualitative and quantitative approaches. In the qualitative phase, by making use of interpretive-qualitative research method , after settlement of the researcher in the target region for 6 months , about 31 rural samples and some local authorities were selected on purpose by the use of“ Snow ball “ sampling method . In the quantitative phase, different research hypothesis were tested and various aspects of the target community regarding to the main goal of the research were studied through 138 questionnaire.  By combining research findings in both qualitative and quantitative part, the bilateral model of knowledge and information was gained in order to institutionalize participation in farmer organizations. This model has various aspects and can be used in the process of creating evolution in the farming systems.