ارزشگذاری آبهای زیر زمینی در بهره برداری های کشاورزی مطالعه موردی گندمکاران شهرستان کرمان(1382-1383)

نویسندگان

چکیده

   بخش‌کشاورزی‌ازاهمیت‌ویژه‌ای درشهرستان کرمان برخورداراست.عمده‌ترین‌منبع تأمین‌کننده آب بخش کشاورزی در این منطقه، آبهای زیرزمینی است. به دلیل بهره برداری بیش از حد از آبهای زیرزمینی میزان افت سالانه سطح این آبها قابل توجه است. بنابراین، محاسبه ارزش اقتصادی هر واحد آب و محاسبه اثرهای جنبی برداشت بیش از حد از منابع آب اهمیت بالایی دارد.   برای بررسی هدفهای تحقیق ابتدا تابع تولید مناسب تخمین زده شد و با استفاده از آن ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب محاسبه گردید، سپس تخمین تابع هزینه و ایجاد تابع رفاه اجتماعی (با استفاده از نتایج تابع هزینه و تابع تولید ) صورت گرفت. همچنین با استفاده از تابع رفاه اجتماعی، اثرهای جنبی برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی محاسبه گردید. در نهایت نیز با استفاده از نتایج تابع تولید، کشش تولیدی نهاده آب محاسبه شد.   نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارزش تولید نهایی آب در تولیدگندم بیش از هزینه استخراج هر واحد آب است و به علت برداشت بیش از حد از منابع آب، رفاه تولیدکنندگان گندم کاهش در خور توجهی می یابد. در نهایت این نتیجه نیز به دست آمد که تغییرات هزینه برداشت، به علت افت سطح آب، در میزان مصرف تأثیر زیادی ندارد و برای کاهش برداشت باید روشهای نوین آبیاری ترویج شود تا بهره وری هر واحد آب مورد استفاده در بخش کشاورزی افزایش یابد.         

کلیدواژه‌ها