آثار آموزشهای شاخه کار و دانش بر کارایی فنی صنعت فرش دستباف

نویسندگان

چکیده

 امروزه ارتباط بین آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کارایی اقتصادی برکسی پوشیده نیست. اهمیت این آموزشها در افزایش توان دسترسی افراد به کار و یا خوداشتغالی و مشارکت درجامعه از طریق فعالیتهای اقتصادی کاملاً به اثبات رسیده است. در این باره به کارگیری فناوری بروز و جدید به ایج اد ساختار بهینه تولید و مهارتهای مدیریتی بافندگان فرش بستگی خواهد داشت. بنابراین این تحقیق در جستجوی کمی‌کردن یکی از عوامل رقابتی، یعنی کارایی نسبی بافندگان دوره‌های کار و دانش در مقایسه با بافندگان سنتی، و پیدا نمودن بالاترین کارایی در صنعت است. لذا تلاش شده است که تغییرات فنی بافندگان و سطوح متوسط کارایی فنی آنها به صورت کمی نشان داده شود. داده‌های این تحقیق از طریق عملیات میدانی از 339 بافنده دراستانهای خراسان و مازندران به دست آمد. یافته‌های تحقیق روی عوامل مربوط به تفاوتهای میان کارایی فنی بافندگان و اثر شرکت در آموزشهای فنی و حرفه‌ای بر این کارایی متمرکزگردید. نتایج تحلیل داده‌ها نشان ‌ می ‌ دهد که کارایی بافندگانی که در دوره‌های آموزشی کار و دانش شرکت کرده‌اند کمتر ازکارایی بافندگان سنتی است.      

عنوان مقاله [English]

A study of t echnical and vocational education impact on productivity of hand-woven carpet industry

چکیده [English]

  The importance of t echnical and vocational education in enabling people to gain access to employment and participate in the society through economic activity is clear. A well designed and well delivered technology education curriculum can enhance future workforce productivity, because it reinforces what students have learned in other curricular areas, is ideal for enhancing cognitive process abilities, and promotes active involvement with technology. The future competitiveness of Iranian hand-woven carpet depends on access to up-to-date and productive technologies, optimization structure, and the management skills of carpet weavers. This project seeks to quantify one of these competitiveness factors, namely, the relative efficiency of individual technical and vocational carpet weavers compared to traditional weavers and the best practice in the industry. The data used for empirical analysis was collected from 339 weavers and other relevant data from 2002 survey. The results showed that weavers who had participated in technical and vocational education programmes were less efficient than traditional weavers.