براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      با توجه به خلأ تحقیقات کاربردی زیستمحیطی، پژوهش حاضر با جمع‌آوری اطلاعات تولیدی‌ سال 1382 کلیه کشتارگاههای دام فعال استان تهران و نمونه‌برداری از پساب مبادی ورودی و خروجی سیستمهای تصفیه فاضلاب آنها و همچنین سنجش پارامترهای بار آلی و شیمیایی و میکروبی، و به کارگیری رهیافت‌ اقتصادسنجی تحلیل مرز تصادفی از طریق برازش تابع مرز تصادفی فاصله ستانده نرمال‌شده، مقادیر کارایی به کارگیری منابع و کارایی زیستمحیطی را ارزیابی و در گروههای مختلف کشتارگاهی مقایسه و تحلیل کرده است. همچنین با آزمونهای آماری، اثربخشی سیستمهای رایج تصفیه‌ در بهبود عملکرد زیستمحیطی تعیین شده است.   نتایج نشان داد اکثر کشتارگاهها به لحاظ زیستمحیطی کارا نیستند (متوسط کاراییهای زیستمحیطی و به کارگیری منابع به‌ترتیب 74/57 و 75/52 درصد است)، در حالی که ارتقای عملکرد زیستمحیطی با فناوریهای موجود امکانپذیر است. همچنین مقادیر کارایی، بهتر بودن وضعیت کشتارگاههای مکانیزه، واحدهای غیردولتی و سیستمهای تصفیه بیولوژیک را نسبت به واحدهای سنتی و دولتی تأیید می کند. در پایان، ضمن ارائه راهکارهای بهبود کارایی زیستمحیطی، این روش به‌عنوان مبنای علمی ارزیابی عملکرد از بعد زیستمحیطی واحدهای تولیدی به برنامه‌ریزان و سیاستگذاران این عرصه پیشنهاد شده است.                    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of environmental efficiency by stochastic frontier analysis A case study of livestock slaughterhouses in Tehran province

چکیده [English]

  In the absence of adequate applied environmental studies, this research estimated a stochastic normalized output distance function, using econo-metric stochastic frontier analysis (SFA), for livestock slaughterhouses. The production data for 2003 was collected and the environmental pollution parameters (biochemical, chemical and microbial pollution) were measured by analyzing the wastewater samples from entry and egress channels of effluent treatment systems in all livestock slaughterhouses located in Tehran province. The environmental and resource use efficiencies were also estimated and compared between different groups of slaughterhouses. The effectiveness of treatment systems in improving the environmental performance was determined by statistical tests. The results revealed that most firms were inefficient as their environmental and resource use efficiencies were 57.74 and 52.75, respectively. However, the improvement of the environmental performance was possible with current technologies. The efficiencies showed better status for mechanized and non-public firms and those using biological systems as compared to public and traditional ones. Finally, suggestions were given in order to improve the environmental efficiency. This approach was suggested to environmental planners and policymakers as an applied and scientific basis for evaluating the environmental performance of firms.