عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر تأثیر میزان صادرات و سرمایه‌گذاری بر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت) بررسی شد. بدین منظور از رهیافت ARDL برای تحلیل سیاست‌گذاری‌ در بخش های صنعت، خدمات و نفت و همچنین از رهیافت VECM برای تحلیل رشد بخش کشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت تأثیرصادرات بخش‌های کشاورزی، نفت و خدمات بر ارزش افزوده همان بخش معنی‌دار است و در کوتاه‏مدت صادرات بخش نفت و کشاورزی اثر معنی‌داری بر ارزش افزوده این بخش‏ها ندارد. همچنین انحرافات ارزش افزوده در بخش نفت و صنعت از مقادیر بلند‌مدت پس از گذشت یک دوره، سریع‏تر از بخش های دیگر به تعادل می‎ رسد. در خصوص بخش کشاورزی، اعمال شوک وارد بر ارزش افزوده این بخش در سرمایه‏گذاری آن اثر معنی‌دار دارد و اثر تکانه وارد بر صادرات بخش کشاورزی بر ارزش‏افزوده این بخش در ابتدای دوره مؤثر است. همچنین شوک وارد بر صادرات کشاورزی بر سرمایه‏گذاری این بخش معنی‏دار است.

طبقه‏بندیJEL: C32, E10,E22, E60, C13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Growth of Various Sectors of the Economy with Emphasis on Exports and Investment

نویسندگان [English]

  • M.R. Kohansal
  • A. Dadras Moghadam
چکیده [English]

In this study, impact of export and investment of Iranian economic different sectors (agriculture, industry, service and oil petroleum) on value added of the sectors was investigated. For this purpose, ARDL method is used for analyzing policy in the industry, service and oil petroleum sectors. Also, VECM is used for analyzing policy in agriculture sector. The result indicated that agriculture, oil and service export had a significant impact on their value in long run period and oil and agriculture export have not significance impact on their value added in short run period. The result showed that deviations of the value added in the oil and industry sectors after a one period are adjusted faster than other sectors. Enforcing a shock on agriculture value added has a significant effect on agriculture investment. Also, the effect of enforcing a shock on agriculture export will be seen in the early period. The enforcing a shock on agriculture export has a significant effect on agriculture investment too.

JEL Classification: C32, E10, E22, E60, C13