تعیین میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان زابل

نویسندگان

چکیده

در سال‏های اخیر اهمیت و نقش بنگاه‌های زودبازده در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به رشد بوده است. در ایران نیز اهمیت این صنایع به‏خصوص در برنامه‏های اخیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مدنظر بوده و با تأکید زیادی روبه رو شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی میزان موفقیت بنگاه‌های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت آن‌ها در روستاهای شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان بود. برای سنجش میزان موفقیت بنگاه‌های زودبازده، شاخص‏های تولیدی و اشتغال‏زایی به‏طور جداگانه برای بنگاه‌ها در زیربخش‌های مختلف کشاورزی در نظر گرفته شد و به وضعیت هر یک از این شاخص‌ها قبل و بعد از دریافت وام پرداخته و حاصل اختلاف این وضعیت محاسبه گردید. در تحلیل عوامل مؤثر بر میزان موفقیت این بنگاه‌ها نیز از مدل رگرسیون چندگانه توأم بهره‌گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بنگاه‏های زیربخش ماشین‎آلات، به‏علت بهبود در برخی شاخص‌های تولیدی و اشتغال‏زایی، از سایر بنگاه‏ها موفق‏تر بوده و بنگاه‌های دامی و زراعی به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند. از نظر عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه نیز مشخص شد که در زیربخش زراعت و باغبانی، سن مدیر، تحصیلات مدیر، تعداد اعضای خانوار مدیر، تجربه کار کشاورزی مدیر و مقدار وام دریافتی بنگاه با میزان موفقیت این بنگاه‌ها دارای ارتباط معنی‌داری بودند. همچنین در زیربخش ماشین‌آلات کشاورزی، تحصیلات مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، میزان وام دریافتی، تعداد نیروی‌کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل برون‌سازمانی و در زیربخش دام نیز تعداد اعضای خانوار، تجربه کار کشاورزی مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، تعداد نیروی کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل درون‎سازمانی با میزان موفقیت این بنگاه‌ها ارتباط معنی‌داری داشتند.

طبقه‏بندی JEL: L25، Q10

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Success Rate of Quick – Returns Firms of Agricultural Sector in the Villages of Zabol County

نویسندگان [English]

  • Gh.A. Molashahi
  • Sh. Zarifiyan
  • A. Pishbahar
چکیده [English]

In recent years the importance and role of quick returns firms are growing in industrialized and developing countries. The importance of this industry in Iran, particularly in recent economic, social and cultural plans has emphasized. The purpose of this study was to evaluate the success of enterprises quick impact agriculture and identify factors affecting their success in the rural of Zabol in Sistan and Baluchestan. Production and employment indexes separately for firms in various agricultural sub sectors were considered for measuring the success of quick impact firms. Combined multiple regression model was used for the analysis of factors affecting the success of these firms. Results of the research showed that the sub sector enterprises of mechanization are more successful than other firms, and also animal and crop enterprises are in the next categories. Also, results indicated that in the sub sector of the agriculture, manager’s age, education manager, the number of members of the household manager, the experience of manager, and received loan have a significant impact on success of these firms. In addition, in the sub sector mechanization, education of director, the distance of the firm to the city, the amount of received loan, the number of firm work force, cultivation and external factors of enterprise had a significant impact. In the animal sub sector, the number of members of the household, the manager experience, the distance of the firm to the city, the number of firm workforce, cultivation and internal factors of enterprise had a significant impact on success of the firms.

JEL Classification: L25, Q10

Keywords:
Agriculture, Quick – Returns Firm, Success, Zabol County