تحلیل میزان انتفاع سطوح مختلف بازار سیب زمینی درایران

نویسنده

چکیده

حاشیه بازاریابی ونوسانات تولید و قیمت از جمله مباحث مهم در بازاریابی سیب‏زمینی بوده که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و حتی برنامه ریزان دولتی را به چالش انداخته است. نوسانات تولید، قیمت و روند فزاینده‌ آن و همچنین کاهش قیمت در برخی از ماه‏های سال به‏خصوص فصل برداشت، افزایش قیمت در سطح عمده فروشی و خرده فروشی این محصول در ماه‏های مختلف سال‏های تحقیق، نارضایتی‌هایی را برای تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان به وجود آورده است. مقاله حاضر با مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای و بر اساس اطلاعات دوره زمانی1386-1388 به تفکیک ماه‏ها (36ماه) به تحلیل اقتصادی موضوعات مرتبط با بازاریابی به ویژه در زمینه تولید، قیمت‌، مسیر بازاریابی و حاشیه بازاریابی سیب زمینی پرداخته است. بر اساس یافته های تحقیق، به تفکیک ماه‏ها در فاصله زمانی سه ساله، تولیدکننده سیب زمینی به‏طور متوسط برای هر کیلوگرم 1900ریال دریافت کرده ولی مصرف‏کننده سیب زمینی4600 ریال پرداخته است. طی سال‏های مورد بررسی، میانگین سه ساله‎حاشیه خرده فروشی2100ریال، عمده فروشی600ریال و حاشیه کل سیب زمینی2700ریال بوده در صورتی‏که میانگین سهم تولید کننده ازقیمت نهایی40 درصد و سهم حاشیه بازاریابی60 درصد بوده است.حاشیه بازاریابی در ایران رو به افزایش بوده بدون آنکه خدمات بازاریابی بهبود لازم را پیداکرده باشد. مدیریت نامنسجم بازار، نوسانات قیمت ، مشکل نقدینگی تولیدکنندگان ونهایتاً تعدد واسطه ها ازعوامل کلیدی‌ اثرگذار برافزایش حاشیه بازاریابی سیب زمینی می‌باشند.

طبقه‏بندی JEL: M0 , M31,P22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Different Benefit Level of Potato Market in Iran

نویسنده [English]

  • A. Barabari
چکیده [English]

Marketing margin and production and price fluctuations are the main subjects in potato market that producers, consumers and policy makers are faced with. production and price fluctuations and its increasing trend and also decreasing the price in some months specially in harvest season, increasing the price of wholesale and retail sale in different months led to dissatisfaction of producers and consumers. This paper analyzes the different benefit level of potato market during 2007- 2009 monthly. According to the results, during the 3 years, potato producers have received 1900 rials per kilogram on average, but consumers have paid 4600 rials. Over 3 years, average of retail sale margin, wholesale margin and total margin were 2100, 600 and 2700 rials respectively while average of producer share from final price and the share of marketing margin were 40% and 60% respectively. Marketing margin had been increasing in Iran while marketing services didn't improved as required. Incoherent management of market, price fluctuations, the problem of producers cash, and finally multiplicity of middleman are the main factors affecting on increasing the potato marketing margin.

JEL Classification: P22, M31, M0

Keywords:
Marketing Path, Price, Producer Share From Final Price, Marketing Margin