شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با الگوسازی معادلات ساختاری

نویسندگان

چکیده

روند رو به افزایش ضایعات مواد غذایی یکی از مشکلات جدی در اکثر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات مرکبات در استان فارس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و الگوسازی معادلات ساختاری است. اطلاعات مورد نیاز از طریق نمونه گیری تصادفی و تکمیل 221 پرسش‏نامه در بین باغداران استان فارس در سال 1392 جمع آوری شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای تأثیر گذار بر ضایعات مرکبات در استان فارس در قالب هفت عامل زیر دسته‏بندی شدند: "زیرساخت‏های نامناسب"، " آفات و شرایط اقلیمی"، " مدیریت نامناسب مصرف نهاده های آب و سموم"، " مدیریت نامناسب پس از برداشت"، " انبارداری و حمل نامناسب محصول"، " مدیریت برداشت و عرضه" و " مدیریت نامناسب مصرف نهاده های کود و رقم درختان". بر اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی، تمام ضرایب متغیرهای لحاظ شده در الگو دارای ارزش آماری است. نتایج برآورد مدل نهایی تحقیق نشان داد که متغیرهای آفات و شرایط اقلیمی، زیرساخت‏های نامناسب، انبارداری و حمل نامناسب محصول و مدیریت نامناسب پس از برداشت متغیرهای تأثیر گذار بر ضایعات مرکبات در استان فارس‏اند.

طبقه‌بندی JEL:C38

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Creating Citrus Waste in Fars Province Using Structural Equation

چکیده [English]

Increasing trend of food waste is one of the serious problem in many countries. The purpose of this study is identifying the factors creating citrus waste in Fars province using exploratory factor analysis and structural equation. Data were collected using stochastic sampling and completing 221 questionnaires between farmers in Fars province in 2013. According to the results of exploratory factor analysis, effective factors on citrus waste in Fars province are abbreviated to 7 factors: "unsuitable infrastructures", "pests and atmosphere", "unsuitable management of inputs consumption such as water and pesticide", "unsuitable management after harvest", "unsuitable storage and transport of production", "harvest management and supply" and "unsuitable management of inputs consumption such as fertilizer and trees species". According to the results of confirmatory factor analysis, total of coefficients are significant. Results of the final model revealed that pests and atmosphere, unsuitable infrastructures, unsuitable storage and transport of production, and unsuitable management after harvest are the effective variables on citrus waste in Fars province.

JEL Classification: C38

Keywords:
Citrus, Waste, Structural Equation, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis