آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر بازار گوشت ایران

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر، بحث واقعی شدن قیمت حامل های انرژی در ایران هزینه‌ها و قیمت تمام شده محصولات انرژی بر را تحت تأثیر قرار ‌داده است. بخش دام و طیور از زیر بخش کشاورزی ایران با افزایش قیمت انرژی به طور محسوسی متأثر می‌شود. در نتیجه این شوک، قیمت و مقدار عرضه و تقاضا در بازار مزرعه و خرده فروشی تحت تأثیر قرار می‎گیرد و رفاه عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تغییر می نماید. در این مطالعه، آثار این سیاست بر بازار گوشت ایران با استفاده از الگوی چندبازاری جابه‎جایی تعادل (EDM) بررسی شد. سناریوهای افزایش 38، 50 و 300 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در حالات تغییر تقاضا و عدم تغییر تقاضا در دو وضعیت مختلف افزایش تدریجی و یکباره قیمت انرژی، با ثابت بودن
سایر شرایط، در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش متفاوت تقاضای خرده فروشی گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله در هر سناریو، کاهش رفاه تولیدکنندگان تا حد زیادی جبران می‌شود. مقایسه رفاه تولیدکنندگان و مصرف‎کنندگان گوشت در نتیجه افزایش تدریجی و یکباره قیمت حامل‌های انرژی در سناریوهای درنظر گرفته شده حاکی از آن است که افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی کاهش رفاه کمتری را ایجاد می‌نماید.

طبقه بندی JEL:E64, D41, P28,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Increasing Energy Carriers Price on Meat Market in Iran

نویسندگان [English]

  • F. Fathi
  • M. Bakhshoodeh
چکیده [English]

Costs of livestock production are expected to significantly increase as result of increasing energy price in Iran. This in turn causes meat prices and production to change and ultimately affect producers and consumer welfares. This study determines the economic impact of this policy on Iranian meat market applying a multimarket equilibrium displacement model (EDM) and taking into account scenarios of 38%, 50% and 300% increase in energy prices with and without change in demand for both situations of once and gradually increasing energy price. Result shows that increasing of retail sale demand for different kind of meat in any scenario are sufficient to offset lost producer welfare. According to the result of compared once and gradually implication increasing energy price, decreasing of producer and consumers’ welfare on once increasing energy prices is lower than gradually increasing energy prices.

JEL Classification: E64, D41, P28

Keywords:
Equilibrium Displacement Model, Meat Market, Producer Surplus, Consumer Surplus, Energy Price