مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران

نویسندگان

چکیده

چکیده
در بسیاری از کشورهای جهان، استفاده از قراردادهای آتی محصولات کشاورزی روشی مناسب برای کاهش ریسک قیمتی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است. در پژوهش حاضر، با توجه به لزوم ایجاد بازار آتی برای برنج، به تعیین مهم‏ترین ویژگی‏های اولیه قرارداد آتی برنج در استان مازندران پرداخته شد. برای تعیین مقدار سپرده مورد نیاز و حد مجاز نوسانات قیمت روزانه از مدل ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) استفاده گردید. همچنین برای تعیین سایر مشخصات قرارداد آتی برنج از شبیه‏سازی قیمت‏های آتی از قیمت‏های نقدی هفتگی سال 91 تا 93 و نرخ بهره بدون ریسک روزانه بهره گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان سپرده برای برنج مرغوب 623940 ریال و برای برنج پر محصول 1084893ریال می‎باشد. همچنین برنج مرغوب بازارپسندی بیشتری دارد و محصول مناسب‏تری نسبت به برنج پرمحصول برای ورود به بازار آتی است.
طبقه‏بندی JEL: Q13،G10

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Characteristics of Rice Futures Contract in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • M. Negahdar
  • S.A. Hosseini Yekani
  • N. Shahnoushi
  • H. Mohammadi
چکیده [English]

Abstract
In many countries, for producers of agricultural products the use of futures contracts, is a good way to reduce price risk. In this study, with respect to the necessity of creating the rice futures market, the most important characteristics of rice futures contract in the Mazandaran province are determined. To determine the amount of deposit required and limit daily price fluctuations, conditional value at risk (CVaR) is used. Also to determine other characteristics of the simulated rice futures contract, the weekly cash price of 2012 to 2014 and daily free risk interest rate is used. The results show that the amount of deposit for desirable rice is 623,940 Rials and for high-yielding rice is 1,084,893 Rials. Also desirable rice is more popular than high-yielding rice for enter the future market.

JEL Classification: Q13،G10
Keywords:
Rice, Futures Contract, Conditional Value at Risk, Mazandaran