انتخاب استراتژی بازاریابی رقابتی با به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه‏ای (مطالعه موردی: شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان)

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر انتخاب استراتژی رقابتی بازاریابی برای شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان، از میان سه استراتژی تمایز، تمرکز و رهبری در کاهش هزینه (استراتژی های مایکل پورتر) بوده است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا معیارها و زیرمعیارهایی برای شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان تعریف و سپس اقدام به توزیع پرسش‏نامه در شرکت مذکور شد. در نهایت، داده‌های جمع آوری شده با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه داده‌های مورد استفاده در مطالعه حاضر به صورت مقطع زمانی بوده و به روش توصیفی- پیمایشی در سال 1392 از شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که برای شرکت پیش‎گفته از میان 3 استراتژی‌ مذکور استراتژی تمرکز با اولویت‌ترین است. همچنین از نظر شرکت مورد مطالعه از میان زیرمعیارها نیز زیر معیارهای شرایط سیاسی و اقتصادی ایران از مهم‏ترین عوامل اثرگذار بر استراتژی بازاریابی شرکت و زیر معیارهای شرایط اجتماعی و فرهنگی و مدیریت عوامل محیطی از کم اهمیت‌ترین آنها بوده‏اند.
طبقه‌بندیJEL:P13 ،C6 ، Q13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Choice a Competitive Marketing Strategy Using Analytic Network Process (Case Study: Rafsanjan Pistachio Producers Cooperative)

نویسندگان [English]

  • A. Khajooei Pour
  • A. Mohammadi Nejad
  • H. Khoobyari Shoorbaz
  • M. Shabanzadeh
چکیده [English]

Abstract
The aim of present study is choice marketing strategy for Rafsanjan pistachio producers cooperative from among three competitive strategies, differentiation, focus and cost leadership (Michael Puerto strategies). With this approach and for achieving this purpose, firstly the criteria and sub-criteria is defined for Rafsanjan pistachio producers cooperative and then has been distributed the questionnaire in the company. Finally, the collected data has been analyzed by the analytic network process (ANP) method. Data used in the present study has been collected from the Rafsanjan pistachio producers cooperative in 2013. The result of this study showed, for Rafsanjan pistachio producers cooperative the strategy with highest priority through the competitive marketing strategies, differentiation, focuses and cost leadership strategies, is focus strategy. Also, the view of the cooperative, among of sub criteria, Iran's political and economic conditions are the most important factors that influence the company's marketing strategy as well as social and cultural conditions and environmental management are the low most importance factors affecting the company's marketing strategies.

JEL Classification: Q13; C6; P13