اندازه‌گیری بهره‌وری تحقیقات در بخش کشاورزی با تأکید بر جایگاه ایران در گروه کشورهای درحال‌توسعه

نویسندگان

چکیده

چکیده
تولید دانش جدید یکی از ابزارهای مهم در دستیابی به توسعه در جوامع است. در این راستا، دولت‌ها سالانه هزینه‌های قابل‌توجهی را برای گسترش بخش آموزش عالی و پژوهش اختصاص می‌دهند و سیاست‏گذاران نیز برنامه‌هایی را برای اصلاح سیستم‌های دانشگاهی و تحقیقاتی تدوین می‏کنند. میزان موفقیت سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین‌ شده به عوامل مختلفی بستگی دارد و با استفاده از شیوه‌های مختلفی ازجمله تعیین رشد بهره‌وری تحقیقات ارزیابی می‏شود. با توجه به اهمیت پژوهش در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، مقاله حاضر وضعیت بهره‏وری تحقیقات در این حوزه را در گروه کشورهای آسیای میانه و شمال آفریقا، باهدف مقایسه بین کشورها و ارزیابی جایگاه ایران با استفاده از تکنیک پوششی داده‌ها بررسی کرده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد برای سال‌هایی که تغییر در کارایی فنی، مقیاس و تغییر در فناوری رشد و بهبود داشته، بهره‌وری تحقیقات در کشورهای مورد بررسی نیز بهبود یافته است. اما برای سال‌هایی که تغییر در کارایی فنی یا مقیاس تنزل یافته یا تغییر فناوری با بهبود همراه نبوده، با توجه به برآیند تأثیر این عوامل، بهره‏وری با رشد یا تنزل همراه بوده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از تفکیک اجزای مربوط به بهره‌وری، پیشنهاد می‌شود به‌جای گسترش و افزایش سطح و میزان ورودی‌ها، وضعیت نظام آموزش عالی‏مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، آموزه‌های برگرفته از تحقیقات علمی در نظر گرفته شود.
طبقه‏بندی JEL: A11; A14; C61; D24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Productivity of Research in Agriculture Sector with Emphasizing on Iran Position in Developing Countries Group

نویسندگان [English]

  • B. Esmaeli Dastjerdi Poor
  • M. Chizari
  • M. Motavaseli
  • H. Sedighi
چکیده [English]

Abstract
Production new knowledge is an important tool for developing of societies. In this regard, governments have attributed considerable cost to extension high education and researches. Policy makers developed programs to correct academic and research system. The success of these programs and policies are depended on different factors and can be assessed by different index like productivity growth of research. According to importance of agricultural and environment research, this paper has assessed productivity growth of research in this sector for middle Asia and North Africa countries by Data envelopment analysis approach. Results indicated that when variation in technical, allocative efficiency and technology had improved, productivity of research became better too. But when they all decreased, productivity growth of research degraded too. It is suggested that review of high education system and related polices are more important than increasing number and amount of organization and researches. Also, studies derived the research like this paper could be start point for reform planning and policy making.

JEL Classification: A11, A14, C61, D24

Keywords:
Productivity, Agricultural Research, Data Envelopment Analysis, Developing Countries