مدیریت الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان مازندران با بهره‏گیری از الگوی آرمانی

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از الگو‌های برنامه‌ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقش بسزایی دارد. در این تحقیق از روش برنامه‌ریزی آرمانی به منظور بهینه‌سازی الگوی کشت استان در 5 الگو استفاده شد. اهداف این پژوهش شامل بیشینه‏سازی بازده برنامه‌ای (الگوی یک)، حفاظت از محیط زیست (الگوی دو)، افزایش اشتغال (الگوی سه)، توسعه پایدار منابع آبی (الگوی چهار) و دستیابی هم‌زمان به اهداف مذکور (الگوی پنج) می‌باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق، روش‏نمونه‏گیری طبقه‏بندی دو مرحله‏ای است و به این منظور 493 پرسش‏نامه از سطح 19 شهرستان‌ استان مازندران در سال زراعی 1390 -1391 تکمیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی پنج با ایجاد مصالحه و توازن بین اهداف فوق‌ یک توصیه بینابین و جامع نگر برای الگوی کشت استان ارائه می‌نماید به طوری که با 4 درصد افزایش در بازده برنامه‌ای فعلی و به طور متوسط با 85/2 درصد کاهش مصرف کودهای شیمیایی، 38/0 درصد کاهش مصرف سموم دفع آفات، 48/8 درصد افزایش اشتغال و 9987/0 درصد کاهش مصرف آب به طور نسبی تمام اهداف تحقیق را تأمین می‌نماید.

طبقه‏بندی JEL: C61, Q12, Q58

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Optimum Cropping Pattern of Crops in Mazandaran Province Using Goal Programming

نویسندگان [English]

  • R. Joolaie
  • Sh. Mirkarimi
  • M. Hasanvand
  • F. Shirani Bidabadi
چکیده [English]

Abstract
Due to importance of farm management, mathematical programming models plays an important role in determining the optimum cropping pattern. In this research, goal programming model was applied to optimize the cropping pattern in the five scenarios. The objectives of this study include maximizing gross margin (scenario one), environmental conservation (scenario two), increase in employment (scenario three), sustainable development of water resources (scenario four) and simultaneously achieve these goals (scenario five). Sampling method of this research is two-stage stratified sampling and 493 questionnaires has been completed from 19 counties in Mazandaran Province. The results show that the achievement of the objectives of economic, social and environmental simultaneously (scenario five) is the most appropriate model. The model of this scenario create reconciliation and balance between these goals and offers holistic advice for province cropping pattern which provide all objectives relatively by increase 4 percent in current gross margin, decrease 2.85 percent in fertilizer consumption, decrease 0.38 percent in pesticide consumption, increase 8.48 percent in employment and decrease 0.9987 percent in water consumption.

JEL Classification: C61, Q12, Q58

Keywords:
Optimum Cropping Pattern, Goal Programming, Sustainable Development, Mazandaran Province