سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی خشکسالی در چارچوب الگوی اصلاح شده‌ ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه‏محور (مطالعه موردی: بخش زراعت)

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این تحقیق با توجه به گزارش بانک مرکزی، در قالب یک سناریو، آثار کاهش 1/26 درصدی تولید بخش زراعت ناشی از خشکسالی سال 86 بر روی کاهش تولید سایر بخش‌ها، کاهش درآمد عوامل تولید و کاهش درآمد نهادها بررسی شده است. از آنجا که الگوی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعیSAM در رسیدن به هدف مذکور پاسخگو نیست، از الگوی اصلاح شده SAM عرضه‏محور از منظر بخش تقاضاکننده و بخش عرضه‏کننده استفاده شده است. نتایج بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 نشان داد که آثار و تبعات مستقیم و غیر مستقیم کاهش 1/26 درصد تولید بخش زراعت از منظر تقاضا‏کننده منجر به کاهش 8/1 درصد ارزش‏افزوده کشور می‏شود که رقم متناظر از منظر عرضه‏کننده 9/2 درصد ارزش‏افزوده است و بنابراین می‏توان گفت پیوندهای پیشین بخش زراعت بیشتر از پیوندهای پسین است.

طبقه‏بندی JEL: Q19, C67

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of the Socio-economic Impact of Drought in the Framework of Modified Supply-Side Social Accounting Matrix (SAM): Case Study of Farming Sector

نویسندگان [English]

  • B. Sahabi
  • A.A. Banouei
  • F. Ghahremani
چکیده [English]

Abstract

In this study, according to the report of central bank, the effects of 26.1 reduction of production of farming sector - which is resulted the drought in 2007 - on the output of other sectors, decreasing of income of production factors and income of institutional were surveyed. The conventional SAM model is not appropriate for such analysis, therefore, a modified supply-side SAM which simultaneously takes into account demand-side and supply-side was used. The results according to the 2006 SAM show that from the demand-side, the impact of output reduction of 26.1 percent decreases 1.8 value added whereas decrease from supply-side is 2.9 percent of value added. These findings reveal that the forward linkage of farming sector is more important than its backward linkage.

JEL Classification: Q19, C67

Keywords:
Supply-Driven SAM, Mixed Model, Constrained Supply Model, Farming Sector