ترجیحات مصرف‌کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: سبزیجات خوراکی در شهر ارومیه)

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر ارومیه برای خرید سبزیجات خوراکی سالم و عاری از سموم وکودهای شیمیایی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق مصاحبه رو در رو و تکمیل 336 پرسش‏نامه در سال 1391 به دست آمد. برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از الگوی لاجیت به دو شکل تابعی خطی و لگاریتمی استفاده شد. مقایسه بین اشکال تابعی الگوها نشان داد که شکل تابعی الگوی لاجیت خطی برآورد بهتری از سایر الگوها دارد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای مبلغ پیشنهادی، تمایل به خرید محصولات سالم، غذا خوردن در بیرون، سن، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانوار، میزان تحصیلات و درآمد تأثیر معنی‌داری در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی دارند. همچنین مقدار مورد انتظار تمایل به پرداخت برابر با 48/26790 ریال برآورد شد که نشان می‌دهد افراد در شهر ارومیه تمایل دارند به ازای هر کیلوگرم از سبزیجات خوراکی سالم از لحاظ زیست‌محیطی، مبلغ 26790 ریال بپردازند. این برآورد اطلاعاتی را در مورد برنامه‌ریزی به منظور تولید محصولات کشاورزی عاری از کودها و سموم شیمیایی در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد.

طبقه‌بندیJEL Q57; Q51 :

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumers’ Preferences for Environmentally Safe Agricultural Products (Case Study: Vegetables in Urmia)

نویسندگان [English]

  • M. Molaei
  • Y. Zarei
چکیده [English]

Abstract
The main goal of this paper is estimating willingness to pay of households for safe and pesticide-free vegetables using Contingent Valuation Method (CVM) in Urmia. Data were collected by face to face surveying of 336 respondents in 2012. To determine the effective factors on willingness to pay, logit models using linear and logarithmic functional forms (restricted and unrestricted models) were estimated. Comparing functional forms showed that the restricted linear logit model (model with only significant explanatory variables) has better fit in regard to other models. Results showed that offered bid, willingness to buy safe products, eating out of home, age, marital status, number of family members, education level and level of income have significant effects on the probability of accepting offered bid. The expected value of willingness to pay is estimated 26790.48 Rials; that shows people are willing to pay 26790 Rials per kilogram of safe and pesticide-free vegetables. This estimate can be an instrument in policy-makers hand for planning to produce agricultural pesticide-free crops.

JEL Classification: Q51, Q57

Keywords:
Preferences, Safe Agricultural Products, Willingness to Pay, Vegetables, Urmia