عوامل مؤثر بر میزان مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک توسط خانوارهای شهرستان مشهد

نویسندگان

چکیده

چکیده
تولید محصولات ارگانیک پاسخی به تولید محصولات مرسوم تجاری در جهت بهبود کیفیت و سلامت انسانی و زیست‏محیطی است. باتوجه به تولید اندک محصولات ارگانیک نسبت به تولید تجاری، هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات ارگانیک دامی و بررسی عوامل مؤثر بر آن جهت ترغیب تولیدکنندگان به تولید این محصولات است. در این پژوهش با استفاده از رگرسیون به ظاهرنامرتبط و داده‏های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار مشهدی، عوامل مؤثر بر مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک شامل گوشت سفید، لبنیات، گوشت قرمز و ماهی بررسی شد. نتایج نشان داد که خانوارهای مشهدی تمایل دارند به طور میانگین به ترتیب، 53 درصد ازگوشت سفید، 51 درصد از لبنیات، 5/49 درصد از گوشت قرمز و 7/45 درصد از ماهی مصرفی خود را به نوع ارگانیک آنها اختصاص دهند. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای تحصیلات و جنسیت افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت محصولات دامی ارگانیک نسبت به غیرارگانیک، ارزش غذایی، برچسب ارگانیک و متغیر دلنگرانی‏های سلامت انسانی ناشی از مصرف محصولات دامی غیرارگانیک تأثیر مثبت و متغیر ظاهر محصولات دامی مذکور تأثیر منفی در تمایل به مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک داشته‏اند. با توجه به یافته‏های مطالعه، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرفی، طراحی سازوکاری برای الزام به استفاده از برچسب محصولات دامی ارگانیک و نیز کمک دولت به منظور جبران بخشی از تفاوت قیمت موجود به تولیدکننده پیشنهاد شد.

طبقه‌بندی JEL: Q10, Q12, Q50

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on the Household Future Consume of Organic Livestock Products in Khorasan Razavi Province (Case Study: Mashhad County)

نویسندگان [English]

  • A.R. Shahpouri
  • M. Ghorbani
چکیده [English]

Abstract
Organic production is response to conventional and commercial products to improve the quality and health. Data were collected from 200 respondents of Mashhad county in 2012 and using seemingly unrelated regression model, effective factors on the household future consume of organic livestock products were surveyed. The results indicated that Mashhad households tend on average 49.6 percent of their livestock products consumption to future to the organic consumer. Also, results of regression models revealed that education, gender, willing to pay the price difference between organic than non-organic livestock products, food value, organic label and concerns associated with non-organic livestock products have a positive effect on willing to consume of the future organic livestock products and appearance of livestock products has a negative effect on willing to consume of the future organic livestock products.

JEL Classification: Q10, Q12, Q50

Keywords
Seemingly Unrelated Regression, Organic Agriculture, Mashhad County