بررسی اثر افزایش قیمت‏ها بر امنیت غذایی در جامعه روستایی ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیت مقوله امنیت غذایی و تأثیر مستقیم قیمت‏ها در آن، در این مقاله، به بررسی الگوی مصرفی خانوار، برآورد تقاضای مواد خوراکی و اثر افزایش قیمت بر امنیت غذایی پرداخته شد. برای بررسی آثار تغذیهای افزایش قیمت، کشش کالری، کربوهیدرات و پروتئین دریافتی خانوار به تفکیک محاسبه شد. در این راستا، تمامی مواد خوراکی مصرفی خانوار روستایی بر اساس آمار هزینه-درآمد آنها به 16 گروه عمده تقسیم شد و با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‏آل درجه دو سانسور شده، ضرایب تابع تقاضا برآورد و با استفاده از آن کشش خودقیمتی، متقاطع و مخارجی محاسبه شد. نهایتاً کشش عناصر غذایی (کالری، کربوهیدرات و پروتئین) و درصد تغییر در کالری، کربوهیدرات و پروتئین دریافتی با توجه به رشد قیمت مواد خوراکی طی سالهای 1390 تا 1392 مورد توجه قرار گرفت. یافتههای مطالعه، علاوه بر تعیین رابطههای مختلف مکملی و جانشینی گروههای کالایی، لوکس و یا ضروری بودن هر یک از آنها نشان داد افزایش قیمت در سه سال مذکور تأثیر زیادی در کاهش عناصر غذایی دریافتی خانوار دارد. در بین کالاها، افزایش قیمت نان دارای بیشترین تأثیر در امنیت غذایی در زمینه دریافت هر سه گروه ماده غذایی است و در بین گروه پروتئینی، مرغ و لبنیات بیشترین تأثیر را دارند.

طبقه‏بندی JEL: D12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Price Increases on Food Security in the Rural Society of Iran

نویسندگان [English]

  • A. Ghorbanian
  • M. Bakhshoodeh
چکیده [English]

Considering the importance of food security and the effect of price increases on its, in this study household consumption pattern of food demand was surveyed and the impact of price increases on food security was considered. To study the effects of rising prices, the elasticities of calories, carbohydrates and protein for households were considered separately. In this regard, all rural household food groups were divided into 16 major groups according to their cost-income and with using censored quadratic almost ideal demand system; own prices, cross and expenditures elasticities of demand were calculated. Finally, nutrients elasticities (calories, carbohydrates, and protein) and percentage change in calories, carbohydrates and protein with respect to the growth of food prices during 2011 to 2013 were discussed. Apart from determining the complementarity and substitution of foods, and categorizing them into luxury or necessary commodities, the results reveal that the prices increase in these years have a large impact on reducing nutrient received by the household. Among commodities, rising the bread prices have the greatest impact on food security in terms of the three nutrients components and chicken and dairy protein in the corresponding group of protein have the greatest impact.

JEL Classification: D12

Keywords:
Food Demand, Food Security, QUAIDS