اثر سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان بر توسعۀ تقاضا در زیر بخش دام و طیور

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور دستیابی به وضعیت بهینه در تولید باید سیاست‌های حمایتی مناسب برای بخش کشاورزی برگزید. در این پژوهش، سیاست‌های حمایتی از زیربخش دام و طیور در سال‌های برنامه اول تا چهارم (1368-1388) با کمک شاخص‌های حمایت بازاری (MPS) و حمایت از مصرف‌کننده (CSE) با استفاده از روش ارائه شده توسط OECD ارزیابی شد. نتایج نشان داد که شاخص برآورد حمایت از مصرف‌کننده (CSE) برای کل محصولات دامی در قیمت‌های جاری از 1368 تا 1388 از رقم 06/163- میلیارد ریال به 43/78998- میلیارد ریال رسیده در حالی که در قیمت‌های ثابت از 41/3197- به 90/39179- میلیارد ریال کاهش‌یافته و در حدود 12 برابر شده است. بیشترین حمایت از مصرف‌کنندگان در برنامه دوم با میانگین 05/10223 میلیارد ریال بوده است. نتایج برآورد الگوی تقاضا نشان داد که سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان اثر متنوعی بر مصرف محصولات دامی و طیور دارد به طوری‏که اثر این سیاست‌ها بر تقاضای گوشت گاو و گوسفند منفی (13/0- و 08/0-) بوده اما در محصول گوشت مرغ (25/0) و به ویژه شیر (43/0)، اثر سیاست‌های حمایتی افزایش مصرف این محصولات را در پی داشته است. به نظر می‌رسد توجه به مقدار و جهت اثربخشی سیاست‌های حمایتی مصرف‌کننده بر تقاضا می‌تواند در جهت‌دهی مناسب سیاست‌های حمایتی مفید باشد.

طبقه‌بندی JEL: Q28 E65, E61,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Consumer Supporting Policy Effect on Livestock and Poultry Sub-sector Demand

نویسندگان [English]

  • H. Shahbazi
  • A. Amjadi
چکیده [English]

Abstract
Understanding of government policies and categorizing and prioritizing them in order to perform accurate them is essential. Hence, in order to achieve optimal production conditions should take suitable supporting policies for agriculture sector. This study is to assess sector consumer supporting policy of livestock and poultry sub-sector during the first to fourth program during 1989-2009 by MPS and CSE indices by using of OECD approach. The results show that for livestock and poultry sub-sector, CSE in nominal value change form -163.06 Bil Rials in 1999 to -78998.43 Bil Rials in 2009. Also, in real value change form -3197.41 Bil Rials in 1999 to -39179.9 Bil Rials in 2009 (about 12 times). Most supporting is allocated during 2end development program to livestock and poultry sub-sector that is 10223.05 Bil Rials. Results of demand model shows that livestock and poultry consumer supporting policy have had a variety effect on demand. So, consumer supporting policy has negative effect on beef and lamb (-0.13 and -0.08). But due to consumer supporting policy, chicken and specially milk demand, have increased (0.25 and 0.43). It seems that according to quantity and direction of consumer supporting policy effect on demand, we could use it for determination of suitable direction of consumer supporting policy.

JEL Classification: Q28, E65, E61

Keywords:
Agricultural Policies, Consume Supporting Policy, Livestock and Poultry Sector, Demand, Hide Tax