بهره‌برداری بهینه از مخزن سد درودزن با تأکید بر بهره‌وری آب کشاورزی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه الگوی بهره‌برداری از مخزن سد درودزن به‏همراه تعیین الگوی کشت بهینه، با تأکید بر بهره‌وری آب در بخش کشاورزی برای یک دوره سه ساله از 90-1389 تا 92-1391 تدوین شد. به این منظور، از یک مدل هیدرو-اقتصادی چندهدفه با بازه‌های زمانی 10 روزه استفاده شد. توابع هدف مدل شامل حداکثرسازی بهره‌وری آب آبیاری و حداکثر سازی بازده برنامه‌ای تولیدات کشاورزی محدوده مورد مطالعه می‌باشند. همچنین به‏منظور حل مدل چندهدفه از روش قاموسی و نرم‏افزار GAMS استفاده شد. در ادامه، سناریوهای متفاوتی شامل اعمال کم آبیاری در دوره‌های مختلف رشد گیاه، استفاده از سیستم های نوین آبیاری، سیاست کاهش مصرف آب‌های زیرزمینی تا حد مجاز تعیین شده، ذخیره آب شرب، استفاده از رقم‌های جدید و اصلاح شده، رهاسازی و عدم رهاسازی حقابه زیست محیطی در مدل اعمال شدند. نتایج مدل بهینه نشان داد که در صورت اعمال کلیه سناریوهای فوق، بهره‌وری آب 62 درصد افزایش و به‏طور متوسط 15 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش می‌یابد. در مقابل، الگوی پیشنهادی بازده برنامه‌ای منطقه را تنها 2/0 درصد افزایش می‌دهد. الگوی کشت بهینه، کاشت دو محصول گندم رقم سیروان با 40 درصد کم آبیاری در مرحله رسیدن (50994 هکتار) و ذرت سینگل کراس 703 بدون اعمال کم آبیاری (9476 هکتار) را از میان محصولات با رقم‌های مختلف پیشنهاد می‌نماید. در پایان نیز منحنی فرمان مخزن سد درودزن تحت سناریوهای فوق ارائه شد. مدیریت و نظارت بر چاه‌های کشاورزی و جلوگیری ازبهره‌برداری و انسداد چاه‌های غیر مجاز و کنترل آنها از جمله اقدامات پیشنهادی است.

طبقه‏بندی JEL: Q15، Q25

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Operation of Doroodzan Reservoir With Emphasis on Agricultural Water Productivity

نویسندگان [English]

  • M.H. Tarazkar
  • M. Zibaei
  • Gh. Soltanei
چکیده [English]

Abstract
In this paper, optimal operation of Doroodzan reservoir with optimal cropping pattern with emphasis on agricultural water productivity over three years was investigated. Therefore, an economic-hydrologic multi-objective optimization model was applied for 10 days. The Objectives were to maximize the agricultural water productivity and gross margin of domestic agricultural products. The lexicographic method was used for solving multi-objective model with GAMS software. Different policies such as agricultural water deficit, optimal ground water pumping, improved seed usage, environment water right were examined. Results showed by using all policies, water productivity was increased of 62% and agricultural water productivity was decreased 15% in average. But, gross margin of agricultural production increased about 0.2%. The optimal crop pattern contains 50994 hectares wheat with 40% deficit in ripping period and 9476 hectares corn without water deficit. Finally, rule curve of Doroodzan reservoir was estimated. Therefore, the water resource management decision makers can use optimal operation model and rule curve as the main guide to manage the release of Doroodzan reservoir. Also, monitoring of agricultural wells pumping and preventing exploit and obstruction of unauthorized wells was suggested.

JEL Classification: Q25, Q15
Keywords:
Optimal Crop Pattern, Water Deficit, Lexicographic Method, Fars Province