پهنه‌بندی مزیت نسبی گندم آبی درشهرستان‌های استان فارس و عوامل مؤثر برآن

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا وضعیت مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس به تفکیک کلیه شهرستان‌ها بررسی گردید و سپس شهرستان‌ها با توجه به میزان مزیت نسبی پهنه‌بندی شدند. به این منظور ابتدا شاخص‌های مزیت مقیاس(SAI)، مزیت کارایی(EAI) و مزیت جمعی(AAI) برای کلیه شهرستان‌ها برآورد و سپس با استفاده از تحلیل خوشه‌ای، پهنه‌بندی شهرستان‌ها انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که شهرستان‌های استان فارس دارای مزیت‌های نسبی مختلفی درتولید گندم هستند. بنابراین، این شهرستان‌ها در پنج سطح با مزیت نسبی بسیار بالا، مزیت نسبی بالا، مزیت نسبی قابل قبول، مزیت نسبی پایین و مزیت نسبی بسیارپایین پهنه‌بندی شدند. شهرستان‌های لارستان و لامرد دارای بالاترین میزان مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس بودند و شهرستان‌های کازرون و خرم‌بید نیز کمترین مزیت نسبی را داشتند. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز نشان داد که از میان چهار فاکتور اقلیمی، تنها متوسط حداقل دما در تفکیک سطح مزیت نسبی تولید گندم شهرستان‌ها تأثیرگذار بود. با توجه به سطح بندی مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس، به برنامه ریزی و پشتیبانی از تولید گندم مورد نیاز است.

طبقه بندیJEL : O24، O21، O13

کلیدواژه‌ها