پهنه‌بندی مزیت نسبی گندم آبی درشهرستان‌های استان فارس و عوامل مؤثر برآن

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا وضعیت مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس به تفکیک کلیه شهرستان‌ها بررسی گردید و سپس شهرستان‌ها با توجه به میزان مزیت نسبی پهنه‌بندی شدند. به این منظور ابتدا شاخص‌های مزیت مقیاس(SAI)، مزیت کارایی(EAI) و مزیت جمعی(AAI) برای کلیه شهرستان‌ها برآورد و سپس با استفاده از تحلیل خوشه‌ای، پهنه‌بندی شهرستان‌ها انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که شهرستان‌های استان فارس دارای مزیت‌های نسبی مختلفی درتولید گندم هستند. بنابراین، این شهرستان‌ها در پنج سطح با مزیت نسبی بسیار بالا، مزیت نسبی بالا، مزیت نسبی قابل قبول، مزیت نسبی پایین و مزیت نسبی بسیارپایین پهنه‌بندی شدند. شهرستان‌های لارستان و لامرد دارای بالاترین میزان مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس بودند و شهرستان‌های کازرون و خرم‌بید نیز کمترین مزیت نسبی را داشتند. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز نشان داد که از میان چهار فاکتور اقلیمی، تنها متوسط حداقل دما در تفکیک سطح مزیت نسبی تولید گندم شهرستان‌ها تأثیرگذار بود. با توجه به سطح بندی مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس، به برنامه ریزی و پشتیبانی از تولید گندم مورد نیاز است.

طبقه بندیJEL : O24، O21، O13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning Comparative Advantage of Irrigated Wheat in Fars Province and its Effective Factors

نویسندگان [English]

  • A. Mahmoodi
  • A.H. Alibeygi
  • A.H. Pirmoradi
چکیده [English]

This paper studies the state of comparative advantage of wheat production in all cities of Fars province and then zoning the cities according to rate of their relative advantage. For this purpose, first, scale advantage index (SAI), efficiency advantage index (EAI) and aggregated advantage index (AAI) were estimated for all cities and then zoning the cities using the cluster analysis. The results of this study showed that Fars province's cities have been several relative advantages in the wheat production. So these cities were zoning in five levels with a very high relative advantage, high relative advantage, acceptable relative advantage, low relative advantage and very low relative advantage. Larestan and Lamerd cities had the highest rate of relative advantage in wheat production and Kazeroon and Khorambeed cities had also lowest relative advantage. According to results of theANOVA, among the four factors of climate, only average minimum temperature was impressive in the separation of relative advantage's level of wheat production. Based on zoning the relative advantage of wheat producing in Fars province, planning and support of wheat production is needed.