واکاوی علل بنیادین فقر روستایی در استان فارس با استفاده از تحلیل مقایسه‌ای کیفی مجموعه فازی

نویسنده

چکیده

موضوع ریشه‌کنی فقر در دهه‌های اخیر به‏نحو فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است تحقق اهداف فقرزدایی مستلزم شناخت اصولی عوامل زمینه‌ساز این پدیده می‌باشد. این در حالی است که در خصوص علل بروز این پدیده پیچیده و چند‌بعدی اتفاق‌نظر چندانی وجود ندارد. علاوه بر آن، آنچه در مطالعات فقر به‏خصوص فقر روستایی نادیده انگاشته می‌شود این است که این پدیده حاصل مجموعه‌ای از شرایط علّی مختلف و در هم تنیده است. به‌همین دلیل در این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیل مقایسه‌ای کیفی مجموعه فازی، نسبت به بررسی علل بنیادین فقر روستایی اقدام شد. داده‌های مورد نیاز این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان خانوارهای روستایی شهرستان‌های داراب و رستم گردآوری شد. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل 211 پرسش‏نامه در سال‌های 1393 و 1394 اقدام گردید. تحلیل تجربی یافته‌های حاصل از انجام مطالعات مقدماتی و تکرار‌شده در استان فارس نشان داد که برای شناسایی علل فقر روستایی، دو مسیر علّی پیچیده از بیشترین ثبات و پوشش برخوردارند. اولین مسیر علّی نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از سازه‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و زیست‌محیطی به افزایش فقر روستایی منجر می‌شوند. این در حالی‌است که بر مبنای مسیر علّی دوم، سازه‌هایی همچون میزان منابع انسانی، اقتصادی، فیزیکی، زیست‌محیطی و نیز میزان رضایتمندی از زندگی زمینه افزایش فقر روستایی را فراهم می‏کنند. بر مبنای یافته‌های پژوهش، توصیه‌هایی برای ریشه‌کنی فقر روستایی ارائه شد.

طبقه‌بندی JEL: I32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Root Causes of Rural Poverty in Fars Province Using Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis

نویسنده [English]

  • M. Keshavarz
چکیده [English]

The notion of poverty alleviation has become increasingly popular in recent decades. Exploring this issue depends on deep understanding of the causes of rural poverty. However, there is no consensus about root causes of this complicated and multi-dimensional phenomenon. A commonly neglected feature of poverty especially in rural poverty is that this concept relates to more than one set of overall accepted rules. This paper analyzes the roots of rural poverty using the Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (FsQCA) to cover all the relevant sets of conditions. A simple random sampling technique was used to collect data from a representative sample of rural residents of Darab and Rostam counties, Fars province. A total of 211 farm families were interviewed using a questionnaire in 2014 to 2015. An empirical analysis of two primary and reduplicative study in Fars province indicated that two complex paths have higher coverage and consistency. The first pathway showed that a set of human, social, economic, physical and environmental factors were associated with rural poverty. Meanwhile, the second path revealed that human, economic, physical, environmental and life satisfaction factors were identifiers for the paths leading to rural poverty. Recommendations and implications are offered to alleviate rural poverty.

JEL Classification: I32
Keywords:
Rural Poverty, Farm Families, Qualitative Comparative Analysis, Fuzzy Sets, Fars Province