عوامل مؤثر بر مقدار مصرف برنج در سبد غذایی خانوارهای شهرستان رشت

نویسندگان

چکیده

برنج، به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای روزانه کشور کالایی ضروری، در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تعداد دفعات مصرف برنج در سبد غذایی خانوارهای شهرستان رشت با استفاده از مدل لاجیت بود. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای نوع شغل، درآمد، خرید محصول به صورت باز (بسته‌بندی نشده)، سهم محصول برنج در سبد غذایی خانوار و شاخص ترجیحات کیفی (خصوصیات کیفی برنج) اثر مثبت و معناداری روی مصرف برنج دارند و متغیر سن دارای اثر منفی است. همچنین متغیر شاخص ترجیحات کیفی بیشتر از سایر متغیرها برای مصرف‌کنندگان اهمیت دارد.

طبقه‌بندی JEL: D12,C25,B21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on the Measure of Rice Consumption in the Household of Rasht County

نویسندگان [English]

  • R. Heidari Kamalabadi
  • M. Nabizadeh Zolpirani
  • S.M. Mojaverian
  • Gh. Khankeshipoor
  • S. Dezyani
چکیده [English]

Abstract
Rice it is one of the most important of daily requirement and necessary commodity. It has specific station in household food basket. So, the objective of this study is to investigate factors effecting on rice consumption in household nutrition basket of Rasht county. Hence, a Logit model was used. The results of Logit regression showed that having job, income, buying the crop to open form (not packing), the share of rice in household food basket and index of qualitative preferences have positive and significant effect on rice consumption and age has a negative effect. Also, index of qualitative preferences is the most important for consumers to other variables.

JEL Classification: B21, C25, D12

Keywords:
Logit Model, Rice, Qualitative Features, Rasht County