برآورد زیان‌های اقتصادی توفان گرد و غبار بر بخش کشاورزی در استان‌های غربی ایران

نویسنده

چکیده

گرد و غبار در ده سال گذشته زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فراوانی بر اقتصاد ایران بویژه در استان‌های غربی وارد ساخته است. برآورد خسارات گرد و غبار می‌تواند به تبیین هزینه- فایده طرح‌ها و اقدامات اجرایی دولت کمک زیادی نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش‌های پارامتریک، بخشی از خسارات توفان گرد و غبار بر اقتصاد چهار استان غربی متأثر از این پدیده (آذربایجان غربی، کردستان، همدان و لرستان) در قالب کاهش ارزش ستاده کشاورزی در سال‌های 91-1385 برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد کل خسارات اقتصادی توفان گرد و غبار بر بخش کشاورزی چهار استان در دوره‌ مزبور بر اساس چهار سناریوی کاهش ده، بیست، سی و چهل درصدی ارزش ستاده کشاورزی به ترتیب 4446 میلیون دلار، 10003 میلیون دلار، 17147 میلیون دلار و 26674 میلیون دلار بوده است. در سال 1388، هر یک روز تعطیلی بر اثر گرد و غبار بر مبنای «ارزش افزوده استانی»، 49 میلیون دلار و بر مبنای «متوسط ارزش افزوده کشوری» 102 میلیون دلار مجموعاً بر اقتصاد چهار استان زیان وارد کرده است. در راستای مقابله با توفان گرد و غبار و کاهش آثار مخرب آن، برآورد تمامی خسارات توفان، برآورد هزینه‌های لازم برای کنترل کانون‌های گرد و غبار، تدوین طرح کنترل کانون‌های گرد و غبار و تبدیل آن به پروتکل منطقه‌ای، پیگیری حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای، تشویق دولت عراق به کنترل کانون‌های گرد و غبار و جبران زیان‌های اقتصای وارد بر کشاورزان استان‌های منتخب توسط دولت پیشنهاد می‌شود.

طبقه بندی JEL: D61, Q53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Economic Losses of Dust Storms on Agriculture Sector in the Western Provinces of the Iran

نویسنده [English]

  • K. Khaledi
چکیده [English]

Abstract
Dust storm during the last ten years has made economic, social and environmental massive losses on the western provinces of Iran. Estimating the economic losses of dust storm helps to determine the cost - benefit of executive plans and actions. In this study, a part of the dust storm losses on the economy of highly vulnerable regions (West Azerbaijan, Kurdistan, Hamedan and Lorestan provinces) are estimated in the form of agricultural output value for the period 2006-2012 using parametric methods. The results show that under the four scenarios ten, twenty, thirty and forty percent decrease in agricultural output value, total economic losses to the agricultural of dust storms in four provinces during the study period were up to 4446, 10003, 17147 and 26674 million dollars respectively. In 2009 each closing day that officially announced by local government because of dust storm, has caused 49 million dollars lose based on "provincial value added" computation and 102 million dollars based on "average national value added" in these four provinces. In order to deal with the storm of dust and reduce its impact, assessment of all damages and dust storms, estimating the costs for dust control centers, develop a plan for dust control centers into a regional protocol, follow up the natural rights of citizens through regional and international organizations, encourage the Iraqi government to control the dust and compensate the economic losses incurred by farmers in selected provinces by government are recommended.

JEL Classification: D61, Q53
Keywords:
Economic Loss, Dust Storms, Agricultural Sector