بررسی اثر شوک‌های پولی بر سرمایه‌گذاری در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

سیاست‌های پولی از جمله ابزار اقتصاد کلان به‏شمار می‏آید که بر سرمایه‌گذاری زیربخش‌های کشاورزی اثرگذار است. با توجه به اهمیت زیربخش‌های کشاورزی در اقتصاد ایران، در مطالعه حاضر، اثر شوک‌های پولی بر سرمایه‌گذاری در زیربخش‌های کشاورزی ایران طی دوره 90-1372 بررسی شد. با استفاده از داده‌های ترکیبی و روش آثار ثابت، الگوی مورد نظر برای زیربخش‌های زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که شوک‌های پولی اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در زیربخش‌ها دارد. همچنین افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش سرمایه‌گذاری زیر بخش‌ها می‌شود. این ضریب نشان داد که یک درصد افزایش در شوک‌های پولی منجر به 92/0 درصد کاهش در سرمایه‌گذاری زیربخش‌ها می‌شود. در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد شد دولت در اعمال سیاست‏های پولی خود به پیامدهای منفی آن در زیربخش‌های کشاورزی توجه داشته باشد.

طبقه‏بندیJEL: E22، E52

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Monetary Shocks on Investment in Agricultural Sub-Sectors of Iran

نویسندگان [English]

  • S. Nabieyan
  • M. Sheykhpour
چکیده [English]

Abstract
Monetary policy as a macroeconomic tool influences investment in agricultural sub-sectors. Given to the importance of agricultural sub-sector in the economy of Iran, the effect of monetary shocks on investment in agricultural sub-sectors was studied during the period of 1993 to 2011. By using panel data, a fixed effect model was estimated for the model of investment in sub-sectors of farming and horticulture, livestock, fisheries and forestry. The results show that monetary shocks have had a negative effect on investment in agricultural sub-sectors. In other words increasing liquidity has decreased investment in the sub-sectors. This coefficient shows that one percent increase in monetary shocks causes 0.92 percent decrease in sub-sectors' investment. Due to the results, it is proposed that the government should notice to the side effects of applying monetary policies in agricultural sub-sectors.

JEL Classification: E22, E52

Keywords:
Monetary Shock, Investment, Agricultural Sub-Sectors, Panel Data