تعیین روش مناسب قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس

نویسندگان

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
قیمت‏گذاری مناسب آب، به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی، می تواند نقش مهمی در کاهش اتلاف و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی داشته باشد. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین نرخ مناسب آب آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی منتخب استان فارس در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی، قیمت سایه ای آب در مصارف کشاورزی و با استفاده از روش اقتصاد مهندسی و هزینه تمام شده آب از منابع سطحی و زیرزمینی برآورد شد. سپس این قیمت‌ها با تعرفه شرکت های متولی آب و همچنین هزینه آب‌بهای پرداختی توسط کشاورزان در وضعیت موجود مقایسه و پیشنهادهایی برای تعیین قیمت مناسب آب کشاورزی ارائه شد. نتایج نشان داد که متوسط هزینه تمام شده هر متر مکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی استان فارس به ترتیب 860 و 544 ریال است درحالی‏که هر متر مکعب آب در تولیدات کشاورزی استان فارس حداکثر 350 ریال فایده خالص ایجاد می‏کند. بر اساس یافته های تحقیق، در یک برنامه زمانی بلندمدت، امکان واقعی کردن قیمت آب وجود دارد و پیشنهاد می شود سیاست‏های مدیریت منابع آب در راستای قانون هدفمند شدن یارانه ها به سمتی هدایت شود که به توازن ارزش و هزینه کامل آب منجر شود.

طبقه‏بندی JEL: Q25،‌ D46، L11،‌ D24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine Appropriate Water Pricing in the Agricultural Sector: A Case Study of Fars Province

نویسندگان [English]

  • A. Ataie
  • R. Moghadasi
  • morteza tahami pour zarandi
Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Proper pricing of water as one of the economic measures can play a role in reducing waste and optimizing water use in agriculture. Accordingly, the aim of this study was to determine the appropriate price of water in irrigation and drainage network of the province, which is in line with the implementation of the targeted subsidies law. To achieve this goal by using linear programming, shadow prices of water for agriculture and using engineering economy, the cost of water from surface and groundwater sources were calculated, respectively. Then these prices were comprised with the water tariff determined by water companies and the prices that paid by farmers at current situation and according to this comparison, the some offers were proposed to determine the price of water in agriculture. The results showed that the average cost per cubic meter of water from surface and groundwater resources in Fars Province were 860 and 544 Rials, respectively, while each cubic meter of water in agricultural production provides a net benefit of 350 Rials. According to the findings, in a long-term schedule, it is possible to achieve real price in agricultural water. Also, it is recommended that water resources management policies in line with targeted subsidies law to be leads to the balance between full cost and full value of water.

JEL Classification: Q25, D46, L11, D24

Keywords:
Water, Agriculture, Economic Value, Pricing, Cost, Fars Province