ارزیابی اصول تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تفکر ناب، به‌عنوان روشی برای ایجاد بهبود در بهره‌وری، کارایی و کیفیت محصولات و خدمات، نگاهی هوشمندانه به جریان‌های ارزشی، با اعمال حداقل تغییرات در بنیان‌های سازمانی است و باعث افزایش مزیت‌های رقابتی در صنایع می‏شود. بر همین اساس، هدف این مقاله ارزیابی وضعیت به‌کارگیری تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کلموگروف-اسمیرنوف، آماره t، فریدمن و تئوری مجموعه‌های فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تطابق‏پذیری صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی با شاخص تعیین ارزش محصول زیاد بوده و با شاخص تعقیب کمال بدترین وضعیت را داشته است. همچنین میزان تطابق پذیری این صنایع با تفکر ناب با درجه عضویت 932/0 در حد متوسط و با درجه عضویت 068/0 در حد زیاد مشخص شد.

طبقه ‏بندی JEL: Q12، Q11، D46

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Principles of Lean Thinking in Processing Industries of Garden and Farming Groups with Combined Approach

نویسنده [English]

  • H. Taghizadeh
چکیده [English]

Abstract
Lean thinking is a technique to making improvement on productivity, efficiency and quality of the products, a wise look to value streams with having minimum changes in organizational fundamentals and it causes to enhancing the power of competitiveness of industries. Accordingly, the aim of this article is to evaluate the lean thinking implementation in processing industries of garden and farming groups in East Azerbaijan province. For data analyzing, Kolmogorov-Smirnov, t test, Friedman test and fuzzy sets theory have been used. The results indicate that the adjustment rate of processing industries, garden and farming in East Azarbaijan with the index of setting the product value is high, but this adjustment with the index of pursuit of perfection is in the worst condition. Also, the adjustment rate of these industries with lean thinking, have membership degree of 0.932 which is on average level and with membership degree of 0.068 which is in high scores recognized.

JEL Classification: D46, Q11, Q12


کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean Thinking
  • Product Value
  • Pull in Chain
  • Pursuit of Perfection