تعیین ترکیب بهینة‌ نهاده‌ها در تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

چکیده

برنامه­ریزی برای بهبود شرایط تولیدی نیازمند تعیین اهداف کمّی متناسب با شرایط تولیدی می­باشد. پژوهش حاضر با این هدف و شناسایی راهکارهایی برای بهبود چگونگی تخصیص نهاده­ها در زراعت پیاز استان آذربایجان شرقی انجام شد. بدین منظور از رهیافت تحلیل پوششی داده­ها استفاده و بعد از تعیین مناطق مرجع برای استان آذربایجان شرقی به مقایسه چگونگی استفاده از نهاده­ها میان بهره­برداران استان­های مشابه از لحاظ ساختار تولیدی پرداخته شد. نتایج نشان داد که در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس و رویکرد کاهش هزینه، میزان مصرف همه­ نهاده­ها به‌استثنای کودهای شیمیایی فسفاته و ازته کاهش و سود هر هکتار پیاز 23 درصد افزایش یافته است. در رویکرد افزایش درآمد، امکان افزایش تولید در هر هکتار از ۴۴ به 61 تن وجود داشته است به­گونه­ای که می­توان سود در هکتار را تا 96 میلیون ­ریال افزایش داد. در رویکرد حداکثرسازی سود، انتظار می­رفت از مصرف نهاده­های بذر، حشره­کش و قارچ­کش کاسته شود و بر میزان مصرف کود حیوانی، علف­کش و کودهای شیمیایی فسفاته، ازته و پتاسه افزوده شود. همچنین در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس نتایج نشان داد که در رویکرد کاهش هزینه، امکان کاهش سود وجود دارد. در رویکرد افزایش درآمد، تولید تا 51 تن در هر هکتار قابل افزایش بوده است و در نتیجه می­توان سود را از 61 به 75 میلیون ریال رساند. پیگیری رویکرد حداکثرسازی سود با افزایش مصرف نهاده­های بذر، کود حیوانی، علف­کش، کودهای شیمیایی ازته و پتاسه و کاهش مصرف حشره­کش، قارچ­کش، کود شیمیایی فسفاته و نیروی کار می­تواند سودآوری را تا 101 درصد نسبت به وضعیت موجود افزایش دهد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Optimal Combination of Inputs in Onion Production in East Azerbaijan Province Using DEA Approach

نویسنده [English]

 • A. Shahnavazi
Assistant Professor of Economic, Social and Extension Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Recourses Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to identify ways to improve the allocation of inputs in onion production of East Azerbaijan province using DEA approach. After determining reference regions for East Azerbaijan province, the inputs usage was compared among the similar provinces. The results showed that the use of all inputs would be decreased except phosphate and nitrogen fertilizers in cost minimization approach under constant return to scale assumption, so the profit increase 23 percent. In revenue maximization model, it was possible to increase the production from 44 to 61 ton and the benefit could be increased to 96 million Rials. It was expected that in profit maximization model, the use of seed, pesticide and fungicide decrease and at the same time the use of manure, herbicide, nitrogen, potassium and phosphate must be increased. In addition, the results of cost minimization model under variable return to scale assumption showed that there is a possibility of profit reduction. In the maximizing approach of revenue, production could be increased to 51 tons per hectare, resulting in a profit of 61 to 75 million Rials. The findings indicated that the profit maximization approach could increase the usage of seed, manure, herbicide, nitrogen, potassium and also could decrease the usage of pesticide, fungicide, phosphate fertilizer and labour, so profit could increase up to 101 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technical Efficiency
 • Input Substitution
 • Profit Maximization
 • Cost Minimization
 • East Azerbaijan (Province)
 1. Abedi, M., Mohammadi, H. and Ghafari, M. (2011). Studying efficiency and profitability of trout culture farms in Fars province. Agricultural Economics, 5(2): 93-123. (Persian)
 2. Babaei, M., Rastegaripour, F. and Sabouhi Sabouni, M. (2012). A survey on the efficiency of greenhouse cucumber: using the approach of interval data envelopment analysis. Journal of Agricultural Economics and Development, 26(2): 117-125. (Persian)
 3. Behruz, A. and Emami Meiboud, A. (2014). Measuring technical, allocative and economic efficiency and productivity of farming sub-sector of Iran with emphasis on irrigated Watermelon. Journal of Agricultural Economics Research, 6(3): 43-66. (Persian)
 4. Coelli, T. J., (1996). A guide to DEAP version 2.1: a data envelopment analysis (computer) program. Center for Efficiency and Productivity Analysis, Department of Econometrics, University of New England, Australia.
 5. Coelli, T. J., Prasada Rao, D. S., O`Donnell, C. J. and Battese, G. E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Second Edition, Springer.
 6. Esfandiari, M., Yaghoubi, M., Shahabinejad, V. and Karbasi, A. R. (2012). Efficiency evaluation of rice farmers at south Kamfirouz region of Marvdasht county: application of data envelopment analysis model. Village and Development, 15 (1): 65-84. (Persian)
 7. Haghighat Nezhad, M. R., Yazdani, A.R. and Rafiee, H. (2014). Comparison of the efficiency and productivity index of dairy farms; case study Isfahan region. Journal of Ruminant Research, 1 (4): 177-194. (Persian)
 8. Hassan, Y., Bin Abdullah, A. M., Mansor Ismail, M. and Mohamed, Z. (2014). Technical efficiency of maize production in Nigeria: parametric and non-Parametric approach. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 4 (4): 281-291.
 9. Kazemi, M. and Nikkhah Farahani, Z. (2009). Application of data envelopment analysis in measuring analyzing relative efficiency of Wheat cultivation: Case of Khorasan Razavi. Journal of Economics and Agricultural Development, 23(2): 87-94. (Persian)
 10. Ministry of Jihad-e Agriculture (2011). Agricultural statistics. Volume I: Agricultural Crop Years 2009-2010, Deputy Director of Planning and Economic Affairs Center for Information and Communication Technology. (Persian)
 11. Ministry of Jihad-e Agriculture. (2012). The cost of agricultural production crop year 2009-2010, Volume 3, results of major products by province. Deputy Director of Planning and Economic Affairs, Center for Information and Communication Technology. (Persian)
 12. Ministry of Jihad-e Agriculture (2015). Agricultural statistics. Volume I: Agricultural Crop Years 2012-2013, Deputy Director of Planning and Economic Affairs, Center for Information and Communication Technology. (Persian)
 13. Mohammadi, M. (2012). Application of the data envelopment analysis approach to production efficiency in greenhouse product in Fars province. Agricultural Economics, 6(1): 205-226. (Persian)
 14. Ommar, M. A. E. (2014). Technical and economic efficiency for broiler farms in Egypt: application of data envelopment analysis (DEA). Global Veterinaria, 12: 588-593.
 15. Shaban, M., Mahmoodi, A. and Shawkat Fadai, M. (2014). A survey on technical efficiency, marketing and market structure of saffron crop, Iran. Saffron Agronomy & Technology, 1(2): 85-101. (Persian)
 16. Statistical Center of Iran. (2011). Sales price of agricultural products and services in rural areas of the country in 2010. Office of Public Relations and International Cooperation. (Persian)
 17. Yu, L., Yan-Min, R., Yu-Chun, P. and Chao, S. (2015). Evaluation of production efficiency of the county-level crop farming in He'nan based on GIS and DEA. Advance Journal of Food Science and Technology, 7: 154-158.