تعیین ترکیب بهینة‌ نهاده‌ها در تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

چکیده

برنامه­ریزی برای بهبود شرایط تولیدی نیازمند تعیین اهداف کمّی متناسب با شرایط تولیدی می­باشد. پژوهش حاضر با این هدف و شناسایی راهکارهایی برای بهبود چگونگی تخصیص نهاده­ها در زراعت پیاز استان آذربایجان شرقی انجام شد. بدین منظور از رهیافت تحلیل پوششی داده­ها استفاده و بعد از تعیین مناطق مرجع برای استان آذربایجان شرقی به مقایسه چگونگی استفاده از نهاده­ها میان بهره­برداران استان­های مشابه از لحاظ ساختار تولیدی پرداخته شد. نتایج نشان داد که در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس و رویکرد کاهش هزینه، میزان مصرف همه­ نهاده­ها به‌استثنای کودهای شیمیایی فسفاته و ازته کاهش و سود هر هکتار پیاز 23 درصد افزایش یافته است. در رویکرد افزایش درآمد، امکان افزایش تولید در هر هکتار از ۴۴ به 61 تن وجود داشته است به­گونه­ای که می­توان سود در هکتار را تا 96 میلیون ­ریال افزایش داد. در رویکرد حداکثرسازی سود، انتظار می­رفت از مصرف نهاده­های بذر، حشره­کش و قارچ­کش کاسته شود و بر میزان مصرف کود حیوانی، علف­کش و کودهای شیمیایی فسفاته، ازته و پتاسه افزوده شود. همچنین در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس نتایج نشان داد که در رویکرد کاهش هزینه، امکان کاهش سود وجود دارد. در رویکرد افزایش درآمد، تولید تا 51 تن در هر هکتار قابل افزایش بوده است و در نتیجه می­توان سود را از 61 به 75 میلیون ریال رساند. پیگیری رویکرد حداکثرسازی سود با افزایش مصرف نهاده­های بذر، کود حیوانی، علف­کش، کودهای شیمیایی ازته و پتاسه و کاهش مصرف حشره­کش، قارچ­کش، کود شیمیایی فسفاته و نیروی کار می­تواند سودآوری را تا 101 درصد نسبت به وضعیت موجود افزایش دهد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Optimal Combination of Inputs in Onion Production in East Azerbaijan Province Using DEA Approach

نویسنده [English]

  • A. Shahnavazi
Assistant Professor of Economic, Social and Extension Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Recourses Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study was