بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصاد کشاورزی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

2 کارشناس ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

چکیده

بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید و اشتغال کشور دارد. هدف مطالعه­ حاضر تعیین جایگاه بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن از لحاظ اثرگذاری و ارتباط با سایر بخش­های اقتصادی کشور است. بدین منظور از آخرین جدول داده­- ستانده موجود در کشور در قالب دو گروه 15 و 65 بخشی استفاده گردید. بررسی اقتصاد 15 بخشی نشان داد که بخش کشاورزی در این رتبه بندی در جایگاه هفتم قرار داشته و از بخش­هایی مانند برق، حمل و نقل و ذغال­سنگ بالاتر است. در اقتصاد 65 بخشی نیز بخش "دامداری و مرغداری" نسبت به 3 گروه ماهیگیری، "زراعت و باغداری" و جنگل‌داری از اهمیت بیشتری  برخوردار است. بررسی پیوندهای پیشین و پسین نیز نشان داد که بخش کشاورزی با داشتن شاخص قدرت انتشار  وحساسیت بالاتر از 55/0 در گروه دوم یعنی جزو کالاهای واسطه صنعتی قرار می‏گیرد. به همین دلیل، توجه  بیشتر به نقش واسطه ای بخش کشاورزی در تأمین عوامل و ارتباط آن با سایر بخش‌ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Position and Linkage of Agriculture with Other Sectors in Iran’s Economy

نویسندگان [English]

 • Y. Feizabadi 1
 • N. Roudbari 2
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Msc in Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

        Agricultural sector is one of the most important sectors of Iran’s economy which has a great contribution in national production and employment. The current paper aims to determine the position of agricultural sector and its subsectors and their linkage to other sectors in Iran's economy. For this purpose, the last existing input-output table has been used within two economic systems; having 65 and 15 subsectors respectively. The study of economy with 15 subsectors shows that agricultural sector is ranked in the 7th position standing ahead of sectors like power, transportation and coal. In the economy with 65 subsectors, animal husbandry and hennery is ahead of fishery, agronomy and horticulture subsectors. In addition, studying backward and forward linkages shows that agricultural sector lies on the second group i.e. industrial intermediate commodities having both power of dispersion and sensitivity indices above 0.55. Therefore, more attention towards intermediate role of agriculture in national factor contribution and it’s communication with other sectors is suggested for achieving industrial and economic goals of the country.

 1. Ahmadi, Z. and Mirzaei Khalilabadi, H.R. (2012). Analysis of the effects of increasing prices on energy carriers on productions of the agricultural sector of Iran using input – output approach. Journal of Agricultural Economics and Development, 26(1): 41-46. (Persian)
 2. Al Emran, R., Alizadeh Asl, H. and Al Emran, S. A. (2015). Identifying the key and forward sectors in economic development of east Azerbaijan province. Journal of Economical Modeling, 7(21): 101-116. (Persian)
 3. Bakhshi, M. (2008). Study of agricultural sector position among dey sectors of Iran's economy using input- output table. Ph.D. Thesis, Department of Agricultural Economics, Agriculture College, University of Tehran. (Persian)
 4. Bidabad, B. (2004). Inter-sector relationship and goaling national employment rise. Journal of Agricultural Economics and Development, 46: 107-135. (Persian)
 5. Chen, X., Cheng, L.K., Lawrence, F., Lau, Sung, Y.W., Zhu, K., Yang, C., Pei, J. and Duan, Y. (2012). Domestic value added and employment generated by Chinese exports: A quantitative estimation. China Economic Review. In Press, Corrected Proof, Available online 17 April.
 6.    Dabiri, F., Khoshnevis Yazdi, S. and Zandi, F. (2014). Agriculture productivity effects on the Iran economic growth. Journal of Economics and Business Research, 4(5): 17-31. (Persian)
 7. Daneshvar, Z., Mirzaee, H. and Taghizade Ranjbari, H. (2013). Prioritizing economic sectors of fars province with emphasis on agriculture based on input-outpot table. Journal of Agricultural Economics Research, 4(4): 135-154. (Persian)
 8. Dhubhain, A., Flechard, M.Ch., Moloney, R. and O'Connor, D. (2009.) Assessing the value of forestry to the Irish economy: An input–output approach. Forest Policy and Economics, 11(1):50-55.
 9. Hayat Gheibi, F., Shahnoushi, N., Zibaei, M., Daneshvar, M. and Akbari, N. (2010). Analyzing situations of agricultural sub-sectors among sectors of Isfahan province economy (based on input-output Approach). Journal of Agricultural Economics, 4(4): 113-129. (Persian)
 10. Jahangard, E. (1998). Provinding input-outpot table in Iran's economy with an experience in livestock and Poultry Subsector. Journal of Agricultural Economics and Development, 24: 177-201. (Persian)
 11. Jahangard, E. and Ashori, P. (2010). Key sectors under joint input–output, econometric and DEA approaches case study: Iran. The Journal of Economic Policy, 2(3): 107-136. (Persian)
 12. Johnston, B. and Mellor, J. (1961). The role of agriculture in economic development. American Economic Review, 51(4): 566-93.
 13. Kohansal, M. and Rafee Darani, H. (2013). Study of employment potential of agricultural sector in rural and urbansectors: Case study of Khorasan Razavi province. Journal of Agricultural Economics Research, 5(17): 23-45. (Persian)
 14. Koller, W. and Luptacik, M. (2007). Measuring the economic importance of an industry: an application to the austrian agricultural sector. 16th International Input-output Conference.
 15. Kula, M. (2008). Supply-use and input-output tables, backward and forward linkages of the Turkish economy. 16th Inforum World Conference in Northern Cyprus, September 1-5.
 16. Leontief, W. (1936). Quantitative input-output Relations in the economic system of the United States. Review of Economics and Statistics, 19 (3): 355-363.
 17. Mirzaei Khalilabadi, H.R. (2012). Situation of water sector in Kerman province. Journal of Agricultural Economics Research, 4(14): 69-82. (Persian)
 18. Nourozi, A. (2008). Prioritizing economic sectors based on input-outpot table: A case study of Gilan province. Journal of Ravand, 55: 154-184. (Persian)
 19. Oosterhaven, J. (2008). A new approach to the selection of key sectors: net forward and net backward linkages. Papers of International Input Output Meeting on Managing the Environment, 09-11 July.
 20. Rasmussen, P.N. (1956). Studies in inter sectoral relations. Amesterdam: North Holland Publications.
 21. Sadatbarikani, S. H., Irannejad, B. and Aghvami, M. (2012). Linkages among various sectors in Iranian economy with emphasis on agricultural sector. Journal of Agricultural Economics Research, 4(14): 99-119. (Persian)
 22. Shahnoushi, N., Hayat Gheibi, F. and Daneshvar, M. (2012). Survey of interaction between the agricultural sector with other economic sectors in Khorasan provinces. Journal of Economy and Regional Development, 4(19): 1-23. (Persian)
 23. Smaniotto Silveira, T., Rodrigues Fabris, D., Nogueirra Neto, A., Gonçalves Jùnior, C., Cardoso, B. and Shikida, P. (2015). Input-Output analysis for agricultural and livestock sector in the Brazilian Economy. Rivista di Economia Agraria, Anno LXX, No. 1: 33-54.
 24. Sourodi, A. and Mirzaee, H. (2013). Effects of increase in energy price on employment with emphasis on the agricultural sector. Journal of Agricultural Economics Research, 5(17): 143-156. (Persian)
 25. Tekin, A. B.  and Evcim, H. U. (2011). Input-Output structure of Turkish agriculture. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17 (2): 258-268.
 26. Valadkhani, A. (2005). Cross-country analysis of high employment-generating industries. Applied Economic Letters, 12:865-869.
 27. Wydra, S. (2011). Production and employment impacts of biotechnology —input–output analysis for Germany. Technological Forecasting and Social Change, 78(7): 1200-120.