الگوی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و فنی بر کیفیت پوسته تخم‌مرغ (مطالعه‌ موردی: استان خراسان رضوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه اقتصاد کشاورزی


عنوان مقاله [English]

Pattern of influencing economic and technical factors on egg shell quality (Case Study: Khorasan Razavi)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Sarvari 1
  • Reza Bahari Kashani 2
  • Hakimeh Hatef 2
1 Department of Agricultural Economic, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran