تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی در استان کردستان

شناسنامه علمی شماره

چکیده

برای بررسی اقتصادی و محاسبه بهره وری عوامل تولید در مرغداریهای گوشتی استان  کردستان، از میان 230 واحد پرورش مرغ گوشتی استان، 70 واحد تولیدی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و آمار و اطلاعات تفصیلی آنها برای یک دوره تولید جمع آوری شد. این نمونه گیری در 6 ماهه نخست 1384 انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد میانگین بهره وری متوسط نهاده دان مصرفی برای 0.45 بوده به این معنا که در واحدهای مورد بررسی به طور متوسط / مرغداریهای مورد بررسی 0.45 کیلوگرم مرغ زنده تولید شده است. میانگین بهره وری  متوسط نیروی کار برای واحدهای مورد مطالعه نیز 11/10229ه دست آمد که نشان می دهد به ازای وجود هر کارگر در یک دوره تولید مرغ گوشتی حدود 10229 کیلوگرم گوشت مرغ تولید شده است. همچنین میانگین بهرهوری کل برای واحدهای مورد بررسی و بهره وری / تولید شده است. همچنین میانگین بهرهوری کل برای واحدهای مورد بررسی 3/92 و بهره وری نهایی برای نهاده‌های مصرفی دان 0/13   و برای نیروی کار 2250/41 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors productivity analysis of broiler chicken industry in Kurdistan province

چکیده [English]

For measuring and evaluating factor productivity of broiler
industry in Kurdistan province, on the basis of simple random
sampling method, out of 230 active farms 70 were selected randomly
and the related data for a production cycle in 2005 were collected.
Findings showed that the mean of average productivity for feed
was 0.45; i.e. out of each 1 kg fed, 0.45 kg chicken had been
produced. The mean of average productivity for labor was 10229.11;
i.e. one worker in a production cycle produced 10229 kg chicken. The
marginal productivity for feed and labor was 0.13 and 2250.41
respectively.
JEL Classification: Q12

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gross Domestic Product (GDP)
  • Dioxide of Carbon (CO2)
  • Kuznet`s Curve
  • Granger and Hsiao Causality Test
  • Iran
  • Environmental