بررسی تأثیر کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای در میزان تولید انگور یاقوتی و عوامل مؤثر بر پذیرش آن در شهرستان زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

3 عضو هیئت علمی مؤسسة پژوهش‏های برنامه‏ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی

چکیده

محصول انگور یاقوتی از مهم‏ترین محصولات باغی شهرستان زابل است که به صورت نوبرانه برداشت می­شود. در پژوهش حاضر، میزان عملکرد انگور در واحد سطح در چارچوب دو روش آبیاری قطره­ای و سنتی با استفاده از دو مدل بیزالیا و مدل لاجیت بررسی و برخی عوامل اقتصادی، مدیریتی و محیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری قطره­ای در میان انگورکاران شهرستان زابل تجزیه‏وتحلیل شد. اطلاعات موردنیاز با استفاده از تکمیل پرسش‏نامه از 197 انگورکار شهرستان زابل (که از طریق نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی‎شده انتخاب شدند) و اسناد کتابخانه‏ای به دست آمد. نتایج مدل بیزالیا[1] نشان داد که استفاده از آبیاری قطره‏ای دو اثر مستقیم و غیرمستفیم بر افزایش عملکرد در واحد سطح انگور دارد. این عملکرد در اثر مستقیم، بدون تغییر در میزان مصرف نهاده­ها، 14/24 درصد و در اثر غیر مستقیم، با تغییر در میزان مصرف نهاده­ها، 35/4 درصد افزایش یافته است. درمجموع، استفاده از آبیاری قطره‏ای در باغ‏های انگور باعث 5/28 درصد تغییر در عملکرد (کیلوگرم/ هکتار) می­شود. نتایج مدل لاجیت همچنین نشان داد که در پذیرش آبیاری قطره­ای متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی و وضعیت دسترسی به آب تأثیر منفی و متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز، شیب زمین، درآمد کشاورز، نوع بهره‏برداری از زمین، کلاس­های آموزشی و ترویجی و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تأثیر مثبت و معنی­دار دارند.[1]. Bisaliah Model

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Application of Drip Irrigation System on Production Rate of Yoghouti Grapes and Its Effective Factors in Zabol County of Iran

نویسندگان [English]

 • A. Sardar Shahraki 1
 • S. Amirzadeh 2
 • M. Rafati 3
1 PhD Graduate in Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan. Zahedan, Iran
2 PhD Student in Agricultural Economics, Zabol University, Zabol, Iran
3 Faculty Member in Agricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed at evaluating the yield of grapes per unit area in two methods of drip irrigation and traditional irrigation using two models of Bisaliah and Logit models and analyzing some of the economic, managerial and environmental factors affecting the adoption of drip irrigation among grape producing farmers in Zabol County of Iran. The required information was obtained using a questionnaire completed from 197 grape farmers in the studied area through a random stratified sampling and library documents. The results from the Bisaliah model showed that the use of drip irrigation had two direct and indirect effects on the increase of grape yield; in case of direct effect, without changes in inputs, the yield per unit area increased by 24.14 percent and indirectly, with a change in inputs, the yield per unit area increased by 4.35 percent. In general, the use of drip irrigation in vineyards caused 28.5 percent change in yield (kg / ha). Also, the results from the Logit model indicated that the variables of farmer’s age, number of family labor and access to water had negative effects on the adoption of drip irrigation. It was also determined that variables such as farm area, level of literacy, farmer's occupation, land slope, farmer's income, type of land use, educational and extension classes, and availability of credits and facilities had positive and significant effects on the adoption of drip irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bisaliah Model
 • Logit Model
 • Drip Irrigation
 • Yoghouti Grape
 • Zabol (County)
 1. Abrishami, H. (2006). Basics of econometrics ) Vol .2, Edition 4). Tehran: Tehran University Press. (Persian)
 2. Akbari, M. (1998). Comparison of rainfall and surface irrigation methods (slabs) on quantitative and qualitative factors of potato. Institute of Agricultural Engineering Research. Karaj. No. 121. (Persian)
 3. Aliahmadi N., Rigi S. and Moradi E.) 2017. The impact of new inputs (drip irrigation technology) on the production of pomegranate and factors affecting its adoption (case study: Khash city). JournalofHydrosciencesandEnvironment(JHE), 1(1): 25-32.
 4. Ascough, G.W. and Kiker, G.A.) 2002). The effect of irrigation on irrigation water requirements. WaterSA, 28 (2):235-241.
 5. Azizi, J. (2002). Agricultural water sustainability. AgriculturalEconomicsandDevelopment, 36: 160-153. (Persian)
 6. Balali, H., Saadi, H. and Vhdattalab, R. (2016). Investigation of economic and social factors affecting adoption of pressure irrigation technology in Hamadan province. AgriculturalManagementResearch, 8 (37): 96-85. (Persian)
 7. Chizari, A. and Ghasemi, A. (2005). Plans to produce crops in uncertainty (fuzzy approach: feasibility planning). QuarterlyJournalofAgriculturalEconomicsandDevelopment, Special Issue on Efficiency and Efficiency, pp. 131-155. (Persian)
 8. Darusman, A. H., Stone, L. R., Spurgeon, W. E. and Lamm, F. R. (1997). Water flux belowthe root zone vs. irrigation amount in drip-irrigated corn. AgronomyJournal. 89: 375–379.
 9. Dashti, GH. (1995). Policy of pricing and demand for agricultural water in Iran. Proceedings of the Regional Conference on Water Resources Management. Esfahan. (Persian)
 10. Farajolah Hoseyni, S.J. and Dehyouri, S. (2012). Investigating the factors affecting the use of bank accounts in pressure irrigation projects in Isfahan province. AgriculturalPromotionandEducationResearch, 5 (1): 28-15. (Persian)
 11. Kiresur, V.R. and Ichangi, M. (2011). Socio-economic impact of bt cotton: a case study of Karnataka.AgriculturalEconomicsResearchReview, 24: 67-68.
 12. Kohansal, M.R., Ghorbani, M. and Rafiee, H. (2009). Investigation of environmental and non-environmental factors affecting the acceptance of rain irrigation: case study of Khorasan Razavi province. AgriculturalEconomicsandDevelopment, 17 (65): 112-97. (Persian)
 13. Lamm, F.R. (2004). Corn production as related to sprinkler irrigation capacity. Pp. 23-36. Available at: https://www.ksre.k-state.edu/irrigate/reports/CISCap.pdf.
 14. Management and Planning Organization of Sistan and Baluchestan Province (2016). Statistics of Sistan and Baluchestan Province. (Persian)
 15. Meteorological Organization of Sistan and Baluchestan (2016). Reports of the Institute of Climatology of the Country. (Persian)
 16. Movahedi, R., Izadi, N. and Vahdat Talab, R. (2017). Investigating the factors affecting the acceptance of pressure irrigation technology between farmers of Asad Abad. WaterResearchinAgriculture, 31 (2): 299-287. (Persian)
 17. Musser, W.C. and Shortle, J.S. (1995). An economic analysis of the presidas soil nitrogen test for Pennsylvanian corn production. ReviewofAgriculturalEconomic, 17: 25-352.
 18. Nourozi, A. and Chizari, M. (2006). Factors affecting adoption of rain irrigation in Nahavand county. AgriculturalEconomicsandDevelopment, 14 (54): 87-61. (Persian)
 19. Randhir, S. and Krishnamoorthy, O. (1999). Productivity variation and use in farm of Madratkam Takfed area of Chengalpatuu district, Tamil Nadu. IndianJournalofAgricultureEconomics, 45: 56-60.
 20. Sardar Shahraki, A. (2016). Optimal allocation of water sources in the Hirmand watershed using game theory and evaluation of management scenarios. Ph.D. in agricultural economics. Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran. (Persian)
 21. Sardar Shahraki, A., Shahraki, J. and Hashemi Monfared, S.A. (2016). investigating management approaches of Sistan water resources utilization using fuzzy hierarchy process (FAHP). PublicManagementResearch, 9 (31): 98-73. (Persian)
 22. Shahbazi, A. (1996). Rural development and promotion. Tehran: Tehran University Press.
 23. Shahzadi, E. (2013). Investingating factors in fluencing adoption of pressurized irrigation system by farmer’s case study: Garmsar County, Iran. American-EurasianJ.Agric.&Environ.Sci., 13(1): 115-120.
 24. Tohidloo, GH. and Kashani, A. (1999). Evaluation of water consumption efficiency and some agronomic and phyisological parameters of three beet streets in optimal conditions and drought stress. graduate certificate in agriculture. Islamic Azad University, Karaj Branch. (Persian)
 25. Zare Mehrjerdi, M.R. and Akbari, A. (2001). Effect of new inputs (modified seeds) on wheat production. Agricultural Economics and Development, 9 (36): 150-137. (Persian)