مدل‌سازی بررسی عوامل مؤثر بر نوسان‏های قیمت محصولات کشاورزی ایران: مطالعه موردی خیار، گوجه‏ فرنگی، سیب‏زمینی و پیاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر کالاها نوسان‌های بیشتر و شدیدتری دارد. آگاهی از ریشه‌های نوسان قیمت محصولات، سیاست‏گذاران را قادر می‌سازد تا سیاست‌گذاری‌های مناسبی برای کنترل این نوسانان‏ها و افزایش درآمد کشاورزان داشته باشند. بر همین اساس، دراین تحقیق عوامل مؤثر بر نوسانان‏های قیمت سبزی‌های منتخب (سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و خیار) در استان‌های عمده‌ تولیدکننده این محصولات بررسی شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر نوسانان‏های قیمت از مدل‌های رگرسیونی با داده‌های تابلویی استفاده ‌شد. نتایج نشان داد ریشه‌های ایجاد ریسک در محصولات مورد مطالعه متفاوت است و ریشه‌های ریسک قیمت هر محصول را باید به‌صورت جداگانه بررسی کرد. البته افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی نوسانان‏های درون فصل قیمت هر چهار محصول را تشدید می‌کند. یک میلی‌متر انحراف از میانگین بارندگی در مورد خیار، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی منجر به تشدید نوسان قیمت آنها می‌شود. انحراف یک درجه از میانگین بلندمدت دما در مورد محصولات خیار، گوجه‌فرنگی و پیاز موجب تشدید نوسان داخل فصل قیمت می‌شود. وجود قیمت تضمینی بالاتر از قیمت سرمزرعه منجر به کاهش نوسان درون فصل قیمت دو محصول سیب‌زمینی و پیاز می‌گردد. در پایان، پیشنهاد می‌شود نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی کاهش یابد و دولت در جهت افزایش قیمت تضمینی برای مؤثر واقع‌شدن آن در مورد محصولات فاسدشدنی اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Fluctuations in Prices for Agricultural Products in Iran: A Case Study of Cucumber, Tomato, Potato and Onion

نویسندگان [English]

 • morteza tahami pour zarandi 1
 • A. Arabmazar 2
 • M. Hamedinasab 3
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
3 MA Student in Economics, Faculty of Economics, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In comparison to other commodities, prices of agricultural products have wider and more intense fluctuations. Knowing the origins of such fluctuations enables policy-makers to have appropriate policies for controlling them as well as it helps farmers to have a safe income. This study examined factors affecting the price fluctuations of chosen vegetables (potato, tomato, onion and cucumber) in major producing provinces of these products in Iran. For this purpose, the regression models with data panel were used. The results showed that origins of risks for the studied products were different and each product and its price had to be considered separately; in addition, for the four studied products, increased interest rates of bank facilities in the agricultural sector exacerbated the fluctuation of the season. A millimeter departure from the average rainfall would increase the price volatilities of cucumbers, potatoes and tomatoes and a degree of deviation of the long-term average temperature would exacerbate cucumber, tomatoes and onions volatilities in the price as well. The results indicated that guaranteed prices, though higher than farm prices, reduced the fluctuation in the season prices of potatoes and onions. So, the study suggested further emphasis on the policy of reduced interest rates of bank facilities in the agricultural sector; and the government should take action toward increasing the guaranteed prices to be particularly effective for perishable products.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Price
 • Price Fluctuation
 • Agricultural Sector
 • Iran
 1. Ardibazar, H. and Moghaddasi, R. (2009). Resource gap fluctuating prices of agricultural products (case study beef and poultry). Journal of Agricultural Economics Research, 1(4): 27-44. (Persian)
 2. Apergis, N. and Rezitis, A. )2011). Food price volatility and macroeconomic factors: evidence from GARCH and GARCH-X estimates.  Agricultural and Applied Economics, 43(1): 95-110.
 3. Baharam, A.H., Radam, A., Habibullah, M.S. and Hirnissa, M.T.)2009(. The volatility of rice price, MPRA Paper, 1-9.
 4. Bakhshi, A. and Moghaddasi, R. (2008). Harmonic analysis of price volatility of agricultural products. Commercial Bulletin, 47: 205-234.(Persian)
 5. Chizari, A. and Nemati, M. (2012). Unit price test in the Iranian market of oily seeds relative to world prices (case study: corn, soybean, cotton). Journal of Agricultural Research and Development of Iran (Iranian Journal of Agricultural Sciences), 43(4): 727-736. (Persian)
 6. Fiona, Thorne )2012(. Potato prices as affected by supply and demand factors: an Irish case study. Paper prepared for the 123rd EAAE Seminar, Dublin, February 23-24.
 7. FAO, IFAD, IMF,OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank, the WTO, IFPRI and the UN HLTF) 2011(. Price volatility in food and agricultural markets: policy responses.
 8. Hazell, P.B.R., Jaramillo, M. and Williamson, A. (1990(. The relationship between world price instability and the prices farmers receive in developing countries.  Journal of Agricultural Economics, 41(2): 227-241.
 9. HLPE Report )2011(. Price volatility and food security. A report by the high level panel of experts on food security and nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2011.
 10. Hueth,D. and Furtan, W. (1994). economics of agricultural corp insurance: theory and evidence. Boston: Kluwer Academic Publishers.
 11. Hasanpour, A. (2000). The study of the price behavior of potatoes, tomatoes and onions using a reverse demand system. The third conference of Agricultural Economics, 362-374. (Persian).
 12. Kruger, A., Schiff, M. and Valdes, A. (eds). (1991). The political economy of agricultural pricing policies. Vol. 2. A World Bank comparative study, John Hopkins University Press, Baltimore, MD.
 13. Moghaddasi, R. and Baghestani, A. (2010). The study of the relationship between inflation and relative price variability on agricultural products in Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 2(2): 17-30. (Persian)
 14. Moghaddasi, R., Khaliq, P. and Ghalambaz, F. (2011). Law of one price in the market of agricultural products of Iran (Case study: barley, rice and cotton. Research of Agricultural Extension and Education, 4 (13): 41 51. (Persian)
 15. Najafi, B. and Hajirahimi, M. (2000). Fluctuations in agricultural prices: causes and consequences of welfare. The third conference of Agricultural Economics, 106-120. (Persian)
 16. OECD )2008(. Rising Food Prices: Causes and Consequences.  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). http://www.oecd.org/trade/agricultural-trade/40847088.pdf
 17. Omrani, M. and Torkamani,J. (2008). The factors affecting prices in the Iranian economy. Journal of Agricultural Economics, No. 3: 119-132. (Persian)
 18. Obasi,O. and Ukoha (2007). Relative price variability andinflation: evidence from the Agricultural sector in Nigeria. African Economic Research Consortium. AERC Research Paper 171.
 19. Sarris, A. (2008). Agricultural commodity markets and trade: price spikes or trends?. Presentation at the Conference on “The Food Crisis”of 2008: Lessons for the Future” held at Imperial College, Wye Campus, London.
 20. Salami,H. and Tahamipour, M. (2015). Determination of factors affecting the risk of corn prices in Iran. The Agriculture and Development Economics, 23 (89): 95-114. (Persian)
 21. Schiff, M. and Valdes, A. (1992). The political economy of agricultural pricing policy: volume 4 - a synthesis of the economics in developing countries (English).  A World Bank comparative study.  Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.  Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/705851468764385850/The-political-economy-of-agricultural-pricing-policy-volume-4-a-synthesis-of-the-economics-in-developing-countries.
 22. Samuel, L., Duyan, L. and Tagarino, N. )2014(. Price volatility of selected high value vegetables in cordillera administrative region, Philippines. Asian Journal of Management Research, 5(3): 261-280.
 23. Saedi,T. N. and Talebbeydokhti, A. )2016(. To investigate factors affecting price volatilities of onions (case study: Jiroft city). Research Journal of Management Reviews, 2 (4): 195-206.
 24. Tahamipour, M., Salami, H., Yazdani, S. and Chizari, A. (2013). Determine the spatial dependence of systemic risk dryland wheat yield in Iran: the use of spatial autoregressive models. Agricultural Economics and Development Research of Iran. 44(3): 343-356. (Persian)