اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی کیانی راد

اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی و رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

aeadagri-peri.ac.ir
0000-0002-9295-7613

h-index: 3  

سردبیر

بهاءالدین نجفی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

aeadagri-peri.ac.ir
banajfi@gmail.com
0000-0001-7893-1276

h-index: 2  

سردبیر همکار

امید گیلان‌پور

اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی مؤسسه پژوهش‏های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

ensani.ir/fa/article/author/1671
omid.gilanpourgmail.com
0000-0002-3209-0587

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه

محمد بخشوده

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/age_dep/node/21
bakhshoodehshirazu.ac.ir

اسماعیل پیش‌بهار

اقتصاد دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

ensani.ir/fa/article/author/70811
pishbaharyahoo.com

h-index: 3  

محمود دانشور کاخکی

اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه کشاورزی) استاد اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

shirazu.ac.ir/age_dep/node/21
daneshvarum.ac.ir
0000-0003-4764-093X

ناصر شاهنوشی فروشانی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~shahnoushi
shahnoushium.ac.ir
0000-0001-6903-8910

h-index: 2  

سیدصفدر حسینی کوزکی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

ensani.ir/fa/article/author/1154
hossini_sadfaryahoo.com
0000-0002-1506-0810

h-index: 6  

امید گیلان‌پور

اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی مؤسسه پژوهش‏های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

ensani.ir/fa/article/author/1671
omid.gilanpourgmail.com
0000-0002-3209-0587

h-index: 1  

حسین مهرابی بشرآبادی

اقتصاد کشاورزی Professor of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman

www.civilica.com/Person-8522.html
hmehrabiuk.ac.ir
0000-0003-3372-0058

h-index: 1  

سیدمحمدسعید نوری نائینی

توسعهٔ اقتصاد بین‌الملل استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

www.civilica.com/Person-5736.html
noorimsaeedyahoo.com
0000-0003-3960-2423

بهاءالدین نجفی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

aeadagri-peri.ac.ir
banajfi@gmail.com
0000-0001-7893-1276

h-index: 2  

سعید یزدانی

اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی استاد اقتصاد کشاوررزی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~syazdani
syazdaniut.ac.ir
0000-0001-7691-1466

h-index: 6  

کارشناس نشریه

سمیرا جولایی

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

julayiut.ac.ir