داوران

فهرست داوران مقالات فصلنامه در  سال 1399

 

 • دکتر محمد آقاپور صباغی
 • دکتر حسن اسدپور
 • دکتر افشین امجدی
 • دکتر الهام باریکانی
 • دکتر علی اکبر باغستانی
 • دکتر فاطمه پاسبان
 • دکتر مجتبی پالوج
 • دکتر زوار پرمه
 • دکتر مرتضی تهامی پور 
 • دکتر ابراهیم جاودان
 • دکتر سیدعلی حسینی یکانی
 • دکتر کوهسار خالدی
 • دکتر امیر دادرس مقدم
 • دکتر قادر دشتی
 • دکتر رامین رادفر
 • دکتر احسان رجبی
 • دکتر رهام رحمانی
 • دکتر محسن رفعتی
 • دکتر هادی رفیعی
 • دکتر ابراهیم زارع
 • دکتر علی اکبر سروری
 • دکتر ناصر شاهنوشی
 • دکتر مهدی شعبان زاده خوشرودی
 • دکتر کتایون شمشادی
 • دکتر حبیب شهبازی
 • دکتر آذر شیخ زین الدین
 • دکتر عبدالرسول شیروانیان
 • دکتر مینا صالح نیا
 • دکتر محمد عبدالهی عزت آبادی
 • دکتر عباس عبدشاهی
 • دکتر احمد فتاحی اردکانی
 • دکتر زکریا فرج زاده
 • دکتر محمد قربانی
 • دکتر مهدی کاظم نژاد
 • دکتر محمد کاوسی کلاشمی
 • دکتر علیرضا کرباسی
 • دکتر آیت اله کرمی
 • دکتر مرضیه کشاورزی
 • دکتر امید گیلانپور
 • دکتر ابوالفضل محمودی
 • دکتر سیدجواد میر
 • دکتر صدیقه نبی ئیان
 • دکتر بهاء الدین نفجی
 • دکتر حامد نجفی علمدارلو
 • دکتر حکیمه هاتف
 • دکتر مهران یاسمی