نویسنده = سمیرا حرثی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصة فازی در شهرستان فردوس

دوره 27، شماره 105، بهار 1398، صفحه 237-274

سید محمد خلیلی؛ زهرا ناجی عظیمی؛ سمیرا حرثی