دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، تابستان 1388، صفحه 1-264