کلیدواژه‌ها = ضایعات
بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل

دوره 17، شماره 3، آذر 1388، صفحه 1-18

علیرضا کرباسی؛ محمود صبوحی صابونی؛ فاطمه رستگاری پور