کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی
رتبه بندی شهرستان های استان کرمان به‏ منظور دریافت اعتبارات کشاورزی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 119-140

10.30490/aead.2019.91245

سکینه شمس الدینی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد علی یعقوبی؛ صدیقه نی ئیان؛ محمد رضا پورابراهیمی