بررسی سیاست توسعة گل محمدی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به آثار تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر کشاورزی ایران و بر اساس سند توسعه گیاهان دارویی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی که گل محمدی حدود نوزده درصد آن است، از 16506 به پنجاه هزار هکتار برسد. این هدف‏گذاری در حالی است که تولید این گل در بسیاری از استان‏ها به دلایل مختلف مثل عملکرد پایین در واحد سطح و کم بودن ماده مؤثرة این گیاه غیراقتصادی تلقی می­شود. پژوهش حاضر، با رویکرد کاربردی و استفاده از شیوه‏های بازدید میدانی و مشاهدات تجربی و با روش تحلیلی- توصیفی و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 381 نفر از تولیدکنندگان و فرآوری‏کنندگان گل محمدی در شهرستان کاشان و همچنین، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی کاشان تشکیل می‏دادند. بر اساس نتایج تحقیق، سیاست توسعه گل محمدی، به‏جای تمرکز بر افزایش سطح زیر کشت، باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت و متنوع‏سازی فرآورده‏های این گیاه تمرکز یابد و علاوه بر گلاب، باید تولید اسانس تام، ابسلوت و کانکریت در دستورکار واحدهای فرآوری قرار گیرد تا از ظرفیت‏های گیاه استفاده بهینه شود، که البته پیشنهادهایی هم در این زمینه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Damask Rose Development Policy in Iran

نویسنده [English]

 • S. J. Mir
Assistant Professor and Faculty Member of Agricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
چکیده [English]

Given the consequences of climate change impacts on production and economic situation of Agriculture Sector of Iran, as emphasized by both the National Document for Development of Medicinal Plants and the Sixth Five Year Development National Plan of Iran, the area under cultivation of medicinal plants should increase from 16506 hectares (19 percent of which is already under cultivation of damask rose) to 50000 hectares by the end of the development plan. However, since the damask rose production yield in many provinces is relatively low and the level of active ingredients is not at a high enough level, the production of this flower may not be economically advisable. This study was conducted in descriptive and analytical methods using SWOT matrix for analyzing the primary and secondary data obtained from documents as well as field visits through deep interviews. The study results indicated that the damask rose development policy should focus on programs and activities aiming at increasing the production yield and improving the quality of flowers as well as the diversification of processed products, instead of emphasizing on increase in the area under cultivation; in addition, the damask rose processing mills should not limit their activities to the rose water, rather the rose oil, rose concrete and absolute should be induced to produce for using whole plant potentials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Damask Rose
 • Cultivation Development
 • Medicinal Plants
 • Kashan (Province)
 • Iran
 1. Beales, P., Duncan, W., Grant, W., Grapes, K., Harkness, P., Hughes, K., Mattock, J., Ruston, D., Sutherland, P. and Williams, T. (1998).Botanic roses. Im: The encyclopedia of roses. Australia: Random House.
 2. Department of Agriculture - Jahad of Kashan (2016).Damask rose production in Kashan. Kashan: Department of Agriculture - Jahad of Kashan. (Persian)
 3. Ebrahimabadi, A. (2013). Production of rose oil in compliance with ISO 9842. Available at: www.medplant.ir. (Retrieved: 31 July, 2017). (Persian)
 4. Ebrahimabadi, A. (2014). the need for attention to rose oil industry in Iran. Available at: www.medplant.ir (Retrieved: 18 July, 2017). (Persian)
 5. Emad, M., Ghabie, F., Rasouli, M., Khanjanzadeh, S. and Mohammadi Jozani, S. (2012). Damask rose. Tehran: Poneh. (Persian)
 6. Giray, F.H. and Omercikart, M.C. (2012). Economics of Rosa Damascena in Isparta, Turkey. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(5): 658-667.
 7. Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA) (2017). Annual export and import of Iran 2015. Available at: www.irica.gov.ir (Retrieved: 12 May, 2017). (Persian)
 8. Khodaei, M., Samadi, V. and Salahshoor, H. (2006). A review on Asian market of processed products of Iranian damask rose. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 22(4): 373-385. (Persian)
 9. Lebaschi, M.H. (2012). Yield and quality of damask rose (Rosa Damascena mill) genotypes under irrigated conditions. Annals of Biological Research, 3(5): 2148- 2152.
 10. Lohani, H., Andola, H., Chauhan, N., Gwari, G. and Bhandari, U. (2013). Volatile constituents of rose water of damask rose (Rosa Damascena mill) from Uttarakhand Himalayas. Medicinal Plants, 5(2): 22-30.
 11. Medicinal Plants Department of Ministry of Agriculture - Jahad (2017). Damask rose; value chain and comparative advantage. Tehran: Ministry of Agriculture - Jahad. (Persian)
 12. Ministry of Agriculture - Jahad (2016). Annual agricultural year (2014-15) report of Iran (Vol. 1). Tehran: Ministry of Agriculture – Jahad. (Persian)
 13. Ministry of Agriculture - Jahad (2016). Annual agricultural year (2014-15) report of Iran (Vol. 2). Tehran: Ministry of Agriculture - Jahad. (Persian)
 14. Ministry of Agriculture - Jahad (2016). Annual agricultural year (2014-15) report of Iran (Vol. 3). Tehran: Ministry of Agriculture - Jahad. (Persian)
 15. Ministry of Agriculture - Jahad (2017).Agricultural export and import of Iran in 2016. Tehran: Ministry of Agriculture - Jahad. (Persian)
 16. Mir, S.J. (2016). Investment challenges in medicinal plants industries. Tehran: Agricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), Ministry of Agriculture - Jahad. (Persian)
 17. Mozaffarian,V. (2005). Trees and shrubs of Iran. Tehran: Farhang Moaser. (Persian)
 18. Rafieipoor, H. (2016).Afghanistan is more advanced in regard with rose oil industry than Iran. Available at: http://sahebnews.ir (Retrieved: 7 June, 2017). (Persian)
 19. Rusanov, A., Kovacheva, N., Atanassov, A. and Atanassov, I. (2009). Rosa Damascena mill; the oil-bearing damask rose: genetic resources, diversity and perspectives for molecular breeding. Floriculture and Ornamental Biotechnology, 3(Special Issue 1): 14-20.
 20. Sanayei, M., Faizpoor, M. and Naderibani, M. (2012). IT impact on value chain of selected Iranian exporting companies. Journal of New Marketing Research, 4(7): 22-43. (Persian)
 21. Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution (2013). National document for medicinal plants and traditional medicine. Tehran: Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution. (Persian)