عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با تأکید بر شاخص رقابت ‏پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسندة مسئول و دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

ایران از تنوع اقلیمی برخوردار است و یکی از متنوع‏ ترین مناطق جهان از لحاظ پوشش گیاهی به‏ شمار می‏رود؛ و از این ‏رو، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در کشور امکان‌پذیر است. با این همه، اگرچه آمارها حاکی از رشد نسبی صادرات بخش کشاورزی طی سال‏های مختلف است، اما این روند نوسان‏های زیادی دارد و در اکثر سال‌ها، عملکرد صادرات از مقدار پیش‏ بینی ‏شده کمتر است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، با تأکید بر شاخص رقابت‌پذیری نرخ ارز، عوامل مؤثر بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران برای دوره زمانی 1991 تا 2014 بررسی و ارزیابی شد. بدین منظور، با محاسبه نرخ ارز واقعی ترکیبی دوجانبه، از الگوی داده‏های ترکیبی استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی‌دار شاخص نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران بود. همچنین، نتایج نشان داد که درآمد ملی کشورهای واردکننده دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر تقاضای صادرات بوده و اثر آن به ‏مراتب از شاخص رقابت‌پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی بیشتر است. بر اساس نتایج به ‏دست ‏آمده، در الگوی برآوردشده، با یک درصد افزایش در شاخص رقابت‌پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی و درآمد ملی، به ‏ترتیب، تقاضای صادرات به میزان 19/0 و 41/1 درصد افزایش می­یابد. در نهایت، نتایج بیانگر آن بود که برخلاف دو متغیر یادشده، قیمت‏ های نسبی صادراتی تأثیر منفی و معنی‏دار بر تابع صادرات دارند، به‏ گونه‏ ای که طی دوره بلندمدت، با یک درصد افزایش در قیمت‏های نسبی، تقاضای صادرات به‏میزان 78/0 درصد کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effective factors on export of agricultural products and food industry of Iran with emphasis on competitiveness index of integrated real exchange rate

نویسندگان [English]

 • Sh. Abnar 1
 • S. S. Hosseini 2
 • R. Moghadasi 3
1 Corresponding Author and PhD Student in Agricultural Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor of Agricultural Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Agricultural Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran, as a country with considerable climatic variations, is one of the most diverse regions of the world in terms of vegetation. This makes it possible to produce many agricultural products in the country. Although the figures represent relative growth of agricultural exports over several years, the volatility of these facts and figures is great, and in most cases, export performances are annually lower than the year forecast. With this approach, this study aimed at examining and evaluating the factors affecting the Iran’s exports of agricultural products and food industry during 1991-2014, with emphasis on competitiveness index of real exchange rate. For this purpose, the panel data approach was used to calculate the integrated bilateral real exchange rate. The study results showed a significantly positive effect of integrated real exchange rate on the Iranian export of agricultural and food industry products. The results also revealed that national income of importing countries had a significantly positive effect on export demand and its extent was greater than that of the integrated bilateral real exchange rate. Accordingly, with one percent increase in the competitiveness index of integrated bilateral real exchange rate and the national income, export demand increases by 0.19 and 1.41 percent, respectively. Finally, the results indicated that unlike the two aforementioned variables, the relative prices of exports had a significantly negative impact on export demand of Iran, so that during a long run, with one percent increase in the relative prices, export demand would reduce by 0.78 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integrated Real Exchange Rate
 • Export Demand
 • Agricultural Products and Food Industry
 • Panel Data
 1. منابع

  1. Akhtar Hossain, A. (2009). Structural change in the export demand function for Indonesia: estimation, analysis and policy implications. Journal of Policy Modeling, 31(2): 260-271.
  2. Akhavipour, M. (2015). Strategies to increase non-oil exports. World Economy Newspaper, 3471. (Persian)
  3. Bahmani-Oskooee, M. and Goswawi, G.G. (2004). Exchange rate sensitivity of Japan’s bilaterd flows. Journal of Japan and the World Economy, 16: 25-38.
  4. Bahmani-Oskooee, M. and Ratha, A. (2008). Exchange rate sensitivity of US bilateral trade flows. Economic Systems, 32(2): 129-141.
  5. Branson, W.H. (2004). Macroeconomic theory and policies. Translated by A. Shakeri, Seventh Edition. Tehran: Ney Publishing. (Persian)
  6. Cheung, Y.W., Chinn, M.D. and Qian, X. (2012). Are Chinese trade flows different? Journal of International Money and Finance, 31(8): 2127-2146.
  7. Fetres, M.H., Ghaffari, H. and Shahbazi, A. (2010). Examining the relationship between air pollution and economic growth in oil exporting countries. Journal of Economic Growth and Development Research, 1(1): 59-77. (Persian)
  8. Goldstein, M. and Khan, M.S. (1985). Income and price effects in foreign trade. Handbook of International Economics, 2: 1041-1105.
  9. Hausman, J. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46: ‌1251-1271.
  10. Hooshmand, M., Daneshnia, M., Abdollahi, Z. and Eskandari, Z. (2010). Factors affecting the Iranian non-oil exports. Knowledge and Development, 17: 126-145. (Persian)
  11. Hosseini, S.S. and Shahbazi, H. (2013). Estimation of collective supply and demand in the Iranian agricultural sector during 2007-2009. Journal of Agricultural Economics and Development, 27(1): 16-24. (Persian)
  12. ICCIMA (2013). A look at the challenges of developing the non-oil exports of Iran. Tehran: ICCIMA (Iranian Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture). (Persian)
  13. Jalil-Piran, H. (2012). Investigating the foreign trade of agricultural products during the Third and Fourth Development Plans. Journal of Economic Issues and Policies, 1: 145-158. (Persian)
  14. Karami, A. and Zibaei, M. (2008). Effects of exchange rate volatility on agricultural exports in different countries. Economic Research, 8(3): 59-71. (Persian)
  15. Ministry of Agriculture - Jahad (2015). Agricultural export and import statistics. Tehran: Ministry of Agriculture – Jahad. (Persian)
  16. Ministry of Economy and Finance (2014). Investigating the foreign trade performance of the agricultural sector. Tehran: Ministry of Economy and Finance. (Persian)
  17. Nategh, M. and Niakan, N. (2009). Export development with emphasis on restrictions. Journal of Business Review, 37: 43-55. (Persian)
  18. Nouri, M. and Navidi, H. (2012). Exchange rates risk and non-oil exports in Iran. Journal of Economic Growth and Development Research, 3(9): 59-70. (Persian)
  19. Pakravan, M.R. and Gilanpour, O. (2013). Investigating the vision of Iran's exporting and competitiveness of Iranian agricultural products in the Middle East and North Africa. Journal of Agricultural Economics and Development, 27(1): 51-63. (Persian)
  20. Pakravan, M.R., Mehrabi Boshrabadi, H. and Gilanpour, O. (2010). An investigation of factors affecting the supply and demand of Iran's agricultural exports. Journal of Agricultural Economics and Development, 24(4): 471-478. (Persian)
  21. Pedroni, P. (2001). Purchasing power parity tests in cointegrated panels. Review of Economics and Statistics, 83(4): 727-731.
  22. Pourebrahim, F. and Esmaeili, A. (2010). Evaluation of Iran's agricultural exports using the trade equality index. Economic Research and Iranian Agricultural Development, 41(4): 447-454. (Persian)
  23. Thorbecke, W. (2015). Measuring the competitiveness of China's processed exports. China and World Economy, 23(1): 78-100.